Примерное время чтения: 3 минуты
76

Язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Майкоп, 25 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ ­Аслъан пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» ыкIи АО-у «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIохэрэм ягенеральнэ директорэу Iэрэщы­къо Руслъан IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Республикэм игаз комплекс хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ зэрэзэдэлэжьэщтхэ лъэныкъохэм, ащкIэ амалэу щыIэхэм, республикэм ыгъэфедэрэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэм ыпкIэ игъом тыгъэным, нэмыкI Iофыгъохэми ахэр атегущыIагъэх.

«Мы аужырэ илъэсхэм Адыгеим хэхъоныгъэшIухэр ышIыхэзэ ыпэкIэ лъэкIуатэ, анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр Тэхъутэмыкъое районыр ары. Ау гухэлъхэр щыIэныгъэм щы­пхырытщынхэмкIэ гумэкIыгъоу тызэуалIэрэр энергокIуачIэхэр зэрэтфимыкъухэрэр ары. Псэу­пIэ район цIыкIухэр, социальнэ псэуалъэхэр шIыгъэнхэм, инвестициехэр нахьыбэнхэм мы Iофыгъом изэшIохын лъапсэ афэ­хъущт. Мы лъэныкъомкIэ зэфэхьысыжь дэгъухэр тиIэх: АР-м иминистрэхэм я Кабинет­рэ компаниеу «Россетимрэ» зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм диштэу, илъэсэу тызхэтым ибэ­дзэогъу киловольти 110-рэ кIуа­чIэ зиIэ подстанциеу «Адыгей­ская» зыфиIорэр къызэIутхыгъ. ГумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэным пае гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зэбгырызыщырэ станциехэм акIуачIэ хэгъэхъогъэн фае», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Ас­лъан.

Iэрэщыкъо Руслъан къызэри­IуагъэмкIэ, республикэм ипащэхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдыхэлъытагъэу, къутырэу «Новый сад» зыфиIорэм, къуа­джэу Хьащтыку ыкIи поселкэу Ябло­новскэм ащыIэ мыщ фэдэ станции 3-р гъэцэкIэжьыгъэнхэм иIофыгъо джырэ уахътэм хэ­плъэх. Джащ фэдэу программэу «Газпромыр - кIэлэ­цIы­кIухэм апай» зыфиIорэм, нэмыкI социальнэ проектхэм Адыгеир ахэлэжьэным мэ­хьанэшхо раты. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэу агъэфедагъэмкIэ республикэм чIыфэу телъыр зэрипщыныжьырэм, мы лъэны­къомкIэ Iофхэм язытет зэблэ­хъугъэ зэрэхъурэм бэкIэ ялъы­тыгъ программэхэм, проектхэм регионыр ахэлэжьэн зэрилъэ­кIыщтыр.

«СиIэнатIэ сызIухьагъэм къы­щыублагъэу пшъэрылъ шъхьа­Iэу зыфэзгъэуцужьыгъэр илъэс пчъагъэхэм къакIоцI зэIу­кIэгъэ чIыфэхэм лъапсэу афэ­хъугъэр зэхэфыгъэныр ары. Ащ пае уплъэкIунхэр зэхэтща­гъэх. Ахэм язэфэхьысыжьхэм къы­зэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, Адыгеим чIыфэу телъым иIахь шъхьаIэр гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр чIэ­на­гъэ зэрэхъурэм ­епхыгъ. А щыкIагъэр джырэ уахътэм дэтэгъэзыжьы, зипшъэрылъхэр тэрэзэу зымыгъэцэкIэрэ къулы­къу­шIэхэм пытагъэ хэлъэу та­дэзекIощт.«Газпром межреги­онгаз» зыфиIорэм ипащэхэм унашъоу ашIыгъэмкIэ, газы­­п­кIэм­кIэ республикэм чIыфэу телъыр бэкIэ нахь макIэ хъу­гъэ», - къыIуагъ Р. Iэрэщыкъом.

Генеральнэ директорым къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, непэрэ ма­фэм ехъулIэу Адыгеим чIы­фэу телъыр сомэ миллион 670-рэ мэхъу. Илъэсым къыкIоцI ар апщыныжьынэу агъэнафэ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Шъугу къэдгъэкIыжьын, псэу­пIэхэм гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр ящэлIэгъэнымкIэ, ар цIыф­хэм агъэфедэн амал яIэнымкIэ пэрытныгъэ зыIыгъ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ. 2016-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м ехъулIэу республикэм щыпсэурэм ипроцент 84,83-мэ газыр аIэкIахьэ, УрысыемкIэ а къэ­гъэлъэгъоныр гурытымкIэ процент 57,84-рэ, Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ - процент 78,43-рэ мэхъу.

Гъот макIэ зиIэ унагъохэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр яIэнымкIэ республикэм ипащэхэр IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэми ишIогъэшхо къэкIо.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах