Примерное время чтения: 2 минуты
96

Язэпхыныгъэ зырагъэушъомбгъущт

Майкоп, 9 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Дин объединениехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащэгъэ Советым изэхэсыгъо щаштэгъэ унашъохэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм, джащ фэдэу дин фэIо-фашIэхэр зэфэдэу гъэцэкIэгъэнхэм техьэгъэным иIофыгъо лъэныкъохэр тегущыIагъэх.

Гухэлъэу яIэхэм адиштэу республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэрэ язэпхыныгъэ нахь зырагъэушъомбгъун зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

— Дин объединениехэм зэпхыныгъэ адытиIэным фэгъэзэгъэ Советым изэхэсыгъо зэхэтщагъ ыкIи тызэрэзэдэлэжьэн тлъэкIыщт лъэныкъохэм афэгъэхьыгъэ унашъохэр тштагъэх. Общественнэ организациехэм ыкIи научэ сообществэм ялIыкIохэр къыхэдгъэлажьэхэзэ, мы IофшIэным зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэр зэхэтфынхэ фае. Шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэм, динлэжьхэм акIуачIэу рахьылIэрэм ишIуагъэкIэ тапэкIи тишъолъыр дин зэгурыIоныгъэрэ мамырныгъэрэ зэрилъыщтхэм сицыхьэ телъ, — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Пшъэрылъэу щытхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу хэбзэ къулыкъухэм Iоф адашIэным зэрэфэхьазырхэр Къэрдэнэ Аскэрбый къыIуагъ. Динлэжьхэм яклубэу «Дружный Кавказ» зыфиIорэм зэхищэгъэ ныбжьыкIэ форумэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм хэлэжьагъэхэр лъэныкъуабэхэм зэратегущыIагъэхэр, ащ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэшхо зэряIэр муфтиим къыхигъэщыгъ. Дин зэфэшъхьафхэр зылэжьыхэрэм яшэн-хабзэхэм, якультурэ шъхьэкIафэ афэшIыгъэным, радикализмэр ыкIи дин зэпэуцужьыр тищыIэныгъэ къыхэмыхьанхэм ащ щатегущыIагъэх.

Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ зэхигъэуцогъэ тхылъ цIыкIоу дин фэIо-фашIэхэр зэрэбгъэцэкIэн фаехэр зыдэтыр муфтиим АР-м и ЛIышъхьэ ригъэлъэгъугъ. Общественностыр ыкIи наукэм хэщагъэхэр къыхагъэлажьэхэзэ, тхылъым къыриIотыкIырэ лъэныкъо шъхьаIэхэм джырэблагъэ атегущыIэнхэу агъэнафэ.

— Лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр, цIыфхэм шъхьэкIафэ зэфашIыжьыныр – джары Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ лъэпсэ шъхьаIэу щытыр, — къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах