87

Юридическэ форумыр апэрэу Адыгеим щызэхащагъ

«Граждан правэм ыкIи хьыкум практикэм ягумэкIыгъохэр» зыфиIорэ юридическэ форумыр тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Джащ фэдэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, АР-м и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Трахъо Аслъан, АР-м и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, нэмыкIхэри форумым хэлэжьагъэх.

«Урысыем июристхэм я Ассоциацие» зыфиIорэ общественнэ организацием АР-м и Апшъэрэ хьыкум, АР-м и Конституционнэ хьыкум ыкIи АР-м и Арбитражнэ хьыкум игъусэхэу форумым кIэщакIо фэхъугъэх.

ЛIыхьэтыкъо Аскэр пэублэм къызэрэщиIуагъэу, юрист сэнэхьатым Iоф рызышIэхэрэр форумым зэрипхыгъэх. Хьыкум сообществэм хэтхэр, хэбзэ къулыкъухэр, прокуратурэр, очылхэр, нэмыкIхэри Iофтхьабзэм къекIолIагъэх. Форумыр Адыгеим щырагъэкIокIыным зиIахьышIу хэзышIыхьагъэхэм зэрафэразэр ЛIыхьэтыкъо Аскэр къыIуагъ.

Мыщ фэдэ мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэр зэхэзыщагъэхэм республикэм ипащэ афэрэзагъ, шIэныгъэу аIэкIэлъхэм ахагъэхъоным, язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэным форумыр зэрэфэIорышIэщтыр къыIуагъ.

— Мы аужырэ илъэсхэм экономикэм ыкIи социальнэ лъэныкъомкIэ отраслэ шъхьаIэу тиIэхэм хэхъоныгъэхэр зэрашIыхэрэр тинэрылъэгъу. Шъолъырым ежь ихахъохэр илъэс къэс нахьыбэ мэхъух. Къэралыгъо ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм зиIофшIэн хэшIыкI ин фызиIэ юристхэр IэпыIэгъу афэмыхъухэу, шэпхъэ-правовой базэ тимыIэу хэхъоныгъэхэр тшIынхэ тлъэкIыщтэп. ТапэкIи Iоф зэдэтшIэным тыфэхьазыр. Республикэм мамырныгъэ ыкIи зэгурыIоныгъэ илъыным, гъэхъагъэу тиIэхэм ахэгъэхъогъэным мэхьанэшхо иI. Шъо шъуисэнэхьат хэшIыкIэу фышъуиIэм, шъуипшъэрылъхэр зэрэжъугъэцакIэрэм елъытыгъ Адыгеим щыпсэухэрэм ящынэгъончъагъэ ухъумагъэ зэрэхъущтыр, экономикэм хэхъоныгъэу ышIыщтхэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ.

«Сделки с недвижимостью» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ къэгущыIагъ юридическэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Роман Бевзенкэр. Мы темэмкIэ зэгурымыIоныгъэу цIыфхэр зэутэкIыхэрэр, ахэр хьыкумым зэрэзэхифыхэрэр къыIотагъ, щысэхэр къыхьыгъэх. «Споры в сфере товарных знаков», «Третий суд в России: ожидания и перспективы» зыфиIохэрэр, нэмыкIхэри форумым щызэхафыгъэх.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах