29

Зараратыщт шIыкIэр агурагъэIуагъ

Майкоп, 13 мая - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным игукъэкIкIэ къэралыгъо IэпыIэгъур зыIэкIагъэхьэрэ купхэм ахагъэхъуагъ. Мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щытыр сабый зэрыс унагъохэр арых. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ шъолъырым щыпсэухэрэм федеральнэ тынхэр зэраIэкIагъэхьащт шIыкIэхэр псынкIэу ыгъэнэфэнхэу.

Тынхэр ведомствищмэ агъэнэфэщтых: АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ, УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу Адыгеим щыIэм ыкIи цIыфхэм IофшIапIэ языгъэгъотырэ къэралыгъо къулыкъум и ГъэIорышIапIэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, илъэси 3-м щегъэжьагъэу 15-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIу пэпчъ зэтыгъоу сомэ мини 10 къаратыщт. Мыщ дэжьым унагъом ихахъуи, ны-тыхэм IофшIэпIэ чIыпIэ яIэми мэхьанэ иIэп. Унашъоу щыIэмкIэ мы купым къыхиубытэхэрэм зэкIэми ахъщэр аратыщт.

Къыхэгъэщыгъэн фае мы IэпыIэгъум нэмыкI тынхэу афагъэнэфэгъагъэхэр зэрэтыримыхыжьхэрэр, ар нахь зэригъэлъэшырэр.

— Илъэси 3-м нэс зыныбжь сабыйхэм сомэ мини 5 зырыз афэкIощт (мэлылъфэгъум щегъэжьагъэу мэкъуогъум нэс). Мы тыным хэфэщтых ны мылъкур къызтемыфэхэрэ, ау 2017-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 1-м щегъэжьагъэу 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс апэрэ сабый къызфэхъугъэхэ е зыпIунэу зыштэгъэхэ унагъохэр.

— УрыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэр (АдыгеимкIэ ар сомэ 9474-рэ мэхъу)къызэрымыхьэрэ гъот макIэ зиIэ унагъохэм арыс сабыйхэу илъэси 3 — 7 зыныбжьыхэми ахъщэ тыныр аIэкIэхьащт. УрыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэм ызыныкъо фэдиз ар хъущт. Мэкъуогъум щегъэжьагъэу къаратыщт. 2020-рэ илъэсым ищылэ мазэ щыублагъэу ахъщэ IэпыIэгъур сабыйхэм къафалъытэжьыщт.

2020-рэ илъэсым гъэтхапэм и 1-м щегъэжьагъэу ны-тыхэм е ахэм ащыщ зы нэбгырэм IофшIэпIэ чIыпIэр чIинагъэ зыхъукIэ зыныбжь имыкъугъэ сабый пэпчъ сомэ мини 3 зырыз аратыщт.

Непэрэ мафэм ехъулIэу ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ тынхэр цIыфхэм зэраIукIэщт шIыкIэхэр агъэнэфагъэх АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ, УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу Адыгеим щыIэм ыкIи цIыфхэм IофшапIэ языгъэгъотырэ къэралыгъо къулыкъум и ГъэIорышIапIэ. Джащ фэдэу линие плъырым ителефонхэр къызэIуахыгъэх.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых