12

ЗэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэдашIэ

Майкоп, 23 июля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим ит фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэкIэжьын ыкIи жъы хъугъэу зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэсхэм ягъэкощын зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо тыгъуасэ зэхащагъ. Iофтхьабзэр зэращагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ къэралыгъо корпорациеу, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ Фондым ипащэу Константин Цицинымрэ.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом хэлэжьагъэх республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, Фондым илIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, Константин Цициныр шъолъырым IэпыIэгъу къызэрэфэхъурэм фэшI зэрэфэразэр риIуагъ, тапэкIи республикэмрэ Фондым-

рэ шIуагъэ къытэу зэрэзэдэлэжьэщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр хигъэунэфыкIыгъ.

«Илъэс пчъагъэ хъугъэу республикэм щыпсэухэрэм яIофыгъохэм язэшIохынкIэ Фондым Iоф дэтэшIэ. Мыщ дэжьым нахь шъхьаIэр жъы хъугъэу зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэсхэм ягъэкощын ары. Мы мэхьанэшхо зиIэ IофыгъомкIэ къэралыгъо корпорацием ипащэхэр сыдигъуи къыдготых, IэпыIэгъу къытфэхъух», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Фондым игенеральнэ директор къызэриIуагъэмкIэ, программэм республикэм Iоф зыщишIэрэм щегъэжьагъэу нэбгырэ мин 1,5-рэ зыщыпсэурэ жъы хъугъэ псэупIэ квадратнэ метрэ мин 22-м ехъу агъэкощыгъэх.

«Мыр къэгъэлъэгъон дэгъу, тапэкIи джыри зэфэхьысыжь дэгъухэр щыIэнхэм тыщэгугъы. Непэрэ мафэм ехъулIэу къызэхэоным ищынагъо зышъхьарыт унэхэр (квадратнэ метрэ мини 4,5-рэ арылъ) Адыгеим итых. 2022 — 2024-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ заявкэ шъолъырым къытынэу тежэ. Фондым ылъэныкъокIэ финанс пшъэрылъхэр зэкIэ гъэцэкIагъэхэ хъущт», — къыIуагъ Константин Цициным.

Фондым ипащэ къыхигъэщыгъ жъы хъугъэ унэхэм арысхэр зыдагъэкощынхэ фэе псэупIэхэр ашIыхэ зыхъукIэ непэрэ шапхъэхэр, шIыкIакIэхэр къыдалъытэнхэу.

Джащ фэдэу псэупIэхэм яшIын фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэхэм амалэу къатыхэрэм Константин Цициным ягугъу къышIыгъ. Ащ яшIуагъэкIэ коммунальнэ инфраструктурэр агъэкIэжьын, лифт оборудованиер зэблахъун, нэмыкI пшъэрылъхэр зэшIуахынхэ алъэкIы. Мылъкур федеральнэ гупчэм къетIупщы.

КъумпIыл Мурат профильнэ ведомствэм пшъэрылъ фишIыгъ мы программэхэм республикэр зэрахэлажьэрэр нахь агъэлъэшынэу.

Фондым ипащэ лъэныкъо шъхьаIэу къыгъэнэфагъэхэм ащыщ энергиер кIэзыугъоерэ программэхэм зэрахэлажьэхэрэр.

Республикэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм мыщ фэдэ шIыкIэр загъэфедэкIэ коммунальнэ фэIо-фашIэхэм апэIуагъэхьэрэ ахъщэр процент 20 — 30-кIэ нахь макIэ хъущт. Муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ мы лъэныкъомкIэ цIыфхэм зэдэгущыIэгъухэр адашIынхэу.

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэкIэжьын ыкIи жъы хъугъэу зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэсхэм ягъэкощын епхыгъэ программэхэр шъолъырым щыгъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм къытегущыIагъ профильнэ министерствэм псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Ныбэ Руслъан.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, джырэ уахътэм ехъулIэу квадратнэ метрэ мини 7,9-рэ зэрылъ аварийнэ псэупIэхэр республикэм итых. Ахэм нэбгырэ 425-рэ ащэпсэу. Фондым имылъку зыхэлъ программнэ Iофтхьабзэхэм сомэ миллион 313-м ехъу атефэ. 2019 — 2020-рэ илъэсхэм агъэкощынэу щытыгъэ квадратнэ метрэ 564-м щыщэу нэбгырэ 40 зыщыпсэурэ квадратнэ метрэ 512-р агъэкощыгъ. ШышъхьэIум ехъулIэу илъэс планыр гъэцэкIагъэ хъущт.

2008-рэ илъэсым щегъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым нэс Фондым иIэпыIэгъукIэ Адыгеим ит фэтэрыбэу зэхэт унэ 737-мэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIагъэх, ащ квадратнэ метрэ миллион 1,5-м ехъу арылъ, нэбгырэ 61830-мэ япсэукIэ амалхэр нахьышIу ашIыгъэх. Мыщ зэкIэмкIи сомэ миллиардрэ миллион 329-рэ пэIуагъэхьагъ, ащ щыщэу сомэ миллиард 1,06-р Фондым имылъку.

2013-рэ илъэсым гъэцэкIэжьынхэм афэгъэзэгъэщт шъолъыр операторыр Адыгеим щызэхащагъ, ащ фытегъэпсыхьэгъэ республикэ программи аштагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу фэтэрыбэу зэхэт унэ 430-рэ агъэцэкIэжьыгъ, ащ сомэ миллион 607,7-рэ пэIуагъэхьагъ. Нэбгырэ мин 44-м ехъумэ псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIыгъэх. 2020-рэ илъэсым гухэлъэу щыIэмкIэ уни 119-рэ агъэцэкIэжьыщт.

Зэхэсыгъом ыуж КъумпIыл Муратрэ Константин Цицинымрэ журналистхэм къякIолIагъэх, ахэм упчIэу къатыгъэхэм джэуапхэр къаратыжьыгъэх.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах