27

Зэхэсыгъор зэрищагъ

Майкоп, 18 февраля - АиФ-Адыгея.

Республикэ зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын зыфэгъэхьазырыгъэным, мыщкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм, нэмыкI лъэныкъохэм атегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, тицIыфхэм анахь мэхьанэшхо зэратырэ ТекIоныгъэм и Мафэ зэрифэшъуашэу хэгъэунэфыкIыгъэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ, ащкIэ ведомствэм, къулыкъухэм, муниципалитетхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец къызэриIуагъэмкIэ, ТекIоныгъэм и Мафэ зэрэхагъэунэфыкIыщтым фэгъэхьыгъэ планым ипроект хьазыр ыкIи ар непэ республикэм щагъэцакIэ. Мы мафэхэм республикэм ветеранхэм аIокIэх, тематическэ къэгъэлъэгъонхэр, Iэнэ хъураехэр, концертхэр афызэхащэх. Мэзаем и 18-м нэмыц-фашист техакIохэр рафыжьхи, Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъугъэр игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыщт.

ТекIоныгъэм и Мафэ ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэу зэхащэщтхэмкIэ гухэлъэу щыIэхэм къатегущыIагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, ТекIоныгъэм и Мафэ зэрэхагъэунэфыкIыщтым фэгъэхьыгъэ планым ипроект лъэныкъо пстэури къыдыхэлъытагъ, шIэжьым, лIыхъужъныгъэм яурокхэм къащегъэжьагъэу культурэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэм анэсэу.

Тикъэлэ шъхьаIэ имызакъоу муниципалитетхэм, псэупIэхэм мэфэкIыр ащыхагъэунэфыкIыщт, Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэр щыкIощтых. Зэхэщэн Iофхэм апэIухьащт мылъкур республикэ бюджетым къетIупщы.

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг» зыфиIорэ медалыр Адыгеим ис ветеран нэбгырэ 2300-рэ фэдизмэ аратыщт. Ащ нэмыкIэу мэфэкI буклетхэр, АР-м и ЛIышъхьэ къазщыфэгушIорэ открыткэхэр къыдагъэкIыщтых. Джащ фэдэу «ШIэжь Тхылъым» ия 5-рэ томрэ «АтекIуагъэхэр» зыфиIорэм ия 4-рэ томрэ якъыдэгъэкIын республикэм Iоф щыдашIэ. Мэлылъфэгъум и 15-м ехъулIэу ахэр къыхаутыщтых, муниципальнэ образование пэпчъ ащ хэлажьэ. Москва щыкIощт мэфэкI Iофтхьабзэм хагъэлэжьэнэу рахъухьагъ Хэгъэгу зэошхом иветеранэу илъэс 95-рэ зыныбжь Иван Дзюба.

ТекIоныгъэм и Мафэ зыщыхагъэунэфыкIыщт мафэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр республикэм щыкIощтых, дзэ къулыкъушIэхэр ыкIи дзэ техникэр Мыекъуапэ иурам шъхьаIэ къырыкIощтых. Джащ фэдэу Урысые акциеу «МыкIодыжьыщт полк» зыфиIорэм изэхэщэн мэхьанэшхо ратыщт. БлэкIыгъэ илъэсым Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ мин пчъагъэ ащ хэлэжьагъ, мыгъи а пчъагъэм къыщымыкIэу, нахьыбэ хъунэу мэгугъэх. Мыгъэ апэрэу юнармейцэ нэбгырэ 58-мэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъхэу ыкIи Щытхъум иорден икавалерхэу Адыгэ Республикэм щыщхэм ясурэттехыгъэхэр аIыгъхэу къырыкIощтых. ЖъоныгъуакIэм и 9-м дзэ техникэр къагъэлъэгъощт, шъофым шхапIэхэр къыщызэIуахыщтых, культурнэ Iофтхьэбзэ игъэкIотыгъэхэр зэхащэщтых.

ТекIоныгъэм фэгъэхьыгъэ саугъэтхэм ягъэцэкIэжьын епхыгъэ Iофыгъоми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Ахэм зэрищыкIагъэу анаIэ атырагъэтынэу республикэм и ЛIышъхьэ муниципалитетхэм пшъэрылъ афигъэуцугъ. Ащ нэмыкIэу, лIыхъужъныгъэу къахэфагъэмкIэ мемориальнэ плитэхэм ацIэхэр атетхэгъэныр къэзылэжьыгъэхэр агъэнэфагъэх.

«УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ мы илъэсыр шIэжьым ыкIи дзэ щытхъум и Илъэсэу агъэнэфагъ. Адыгеими мы мэфэкIым ишъыпкъэу зыфегъэхьазыры. МэфэкIым мэхьанэу иIэр пстэуми къагурыIон, ар IофтхьабзэхэмкIэ баеу, цIыфхэмкIэ гуIэтыпIэу хэгъэунэфыкIыгъэным тишъыпкъэу Iоф дэтшIэн фае. Республикэм псэупIэу итхэр мэфэкIым къыхэдгъэлэжьэщтых. Ветеранхэм анахь тынаIэ атедгъэтыныр пшъэрылъ шъхьаI. IофшIэнхэм ныбжьыкIэхэр, юнармейцэхэр ахэгъэлэжьэгъэнхэ фае. ЦIыфхэр, обществэр мы Iофтхьабзэм зэрепхых, зыкIыныгъэ къахелъхьэ, яхэгъэгу шIу алъэгъуным фепIух. Ары пстэуми анахь шъхьаIэр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Муниципальнэ образование пэпчъ яветеранхэм юбилейнэ медальхэр аратынхэу, джащ фэдэу ыпкIэ хэмылъэу ящыкIэгъэ медицинэ уплъэкIунхэр афашIынхэу ыкIи транспортымкIэ зэращэнхэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къафигъэпытагъ. Ащ нэмыкIэу, жъоныгъуакIэм и 1-м къыщегъэжьагъэу и 12-м нэс ветеранхэм ыкIи ахэм ягъусэу къадекIокIыхэрэм ыпкIэ хэмылъэу общественнэ транспортымкIэ зэращэщтых.

КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм тарихъыр ашIэным, тисоветскэ цIыфхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэм ифэшъошэ уасэ фашIыным епхыгъэ IофшIэнхэр адызэрахьанхэ зэрэфаем зэхэщакIохэм анаIэ тыраригъэдзагъ. Ащ общественнэ организациехэр, волонтерхэр, юнармейцэхэр къыхагъэлэжьэнхэу унашъо афишIыгъ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых