Примерное время чтения: 2 минуты
12

ЗэIукIэр зыфэгъэхьыгъагъэр

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм тыгъуасэ адыриIэгъэ зэIукIэр экономикэ, социальнэ лъэныкъохэр, къэралыгъом игъэIорышIэн, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм афэгъэзэгъэ къулыкъухэр цифровизацие зэрашIыщтхэм фэгъэхьыгъагъ.

ЗэIукIэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, республикэ къулыкъухэм, ведомствэхэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

АР-м цифрэ, информационнэ, телекоммуникационнэ технологиехэмкIэ иминистрэу Шыу Заурбек къызэриIотагъэмкIэ, АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ 2021-рэ илъэсым итыгъэгъазэ къыщыублагъэу программэу «Цифровая трансформация РА» зыфиIорэр республикэм щагъэцакIэу рагъэжьагъ.

Гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, социальнэ политикэм, псэолъэшIыным, транспортым, гъогу, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, граждан оборонэм, ошIэ-дэмышIэ Iофхэм, цIыфхэм IофшIэн къафэгъотыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын фэгъэзэгъэ министерствэхэри къулыкъухэри программэм ипхырыщын хэлажьэх. Ащ пае мыгъэ сомэ миллион 54-рэ фэдиз къатIупщыгъ. Адыгеим ицифровизациекIэ Стратегием ипроект фашIыщт зэхъокIыныгъэхэмкIэ джыдэдэм федеральнэ гупчэм дырагъаштэ.

Къулыкъу пэпчъ къыфэгъэзэгъэ лъэныкъо 68-мкIэ планыр гъэцэкIэгъэн фаеу программэм къыщыдэлъытагъ. Илъэсым ыкIэхэм яхъулIэу лъэныкъо 40-мэ планыр ащагъэцэкIагъ, лъэныкъуи 9-мэ Iоф адашIэ, лъэныкъо 19-мэ планыр ащамыгъэцэкIэнкIэ щынагъо щыI. Мы IофыгъомкIэ къагъэхьазырыгъэ гъогу картэхэр министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ икъоу агъэцэкIэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«Отраслэ шъхьаIэхэр цифровизацие умышIхэу къэралыгъо гъэIорышIэныр шIуагъэ къытэу зэхэпщэн плъэкIыщтэп. ПрограммэмкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцугъэхэр зэкIэ агъэцэкIэнхэ фае. ПлатформакIэхэм амал къаты проектхэр зэрагъэцакIэхэрэм гъунэ лъафынэу, нахь пасэу Iофыгъохэм анаIэ атырадзэнэу, ащкIэ псынкIэу унашъохэр аштэнэу. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным цифровизациер зэрэфэIорышIэрэр икъоу къыдгурыIон фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зиотраслэ шъхьаIэхэр гъэхъагъэ хэлъэу цифровизацие зышIыгъэ шъолъырхэм яопыт зэрагъэшIэнэу республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ. Планхэр амыгъэцэкIэнхэр къызхэкIырэр игъом зэхэфыгъэным мэхьанэшхо зэриIэм КъумпIыл Мурат анаIэ тыраригъэдзагъ. ЦифровизациемкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэ кадрэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэн, хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэм аIэкIагъэхьащт предложениехэмрэ заявкэхэмрэ игъом гъэхьазырыгъэнхэ зэрэфаер ЛIышъхьэм къыIуагъ.

ЗэIукIэм икIэухым АР-м и ЛIышъхьэ и Координационнэ гупчэ зэрэзэхащэщтым тегущыIагъэх. Мы IофыгъомкIэ АР-м цифрэ, информационнэ, телекоммуникационнэ технологиехэмкIэ и Министерствэ проектым игъогу картэ зэхэзыгъэуцогъэ шъолъырхэм яопыт зэригъэшIагъ. УФ-м и Правительствэ и Координационнэ гупчэ кIырыплъыхэзэ, мы илъэсым ичъэпыогъу ехъулIэу информационнэ платформэхэр агъэфедэнхэу рахъухьэ. УФ-м и Правительствэ и Координационнэ гупчэ испециалистхэм зэдэлэжьэныгъэу адыряIэр агъэлъэшынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ.

«Республикэм ихэбзэ къулыкъухэри, иведомствэхэри цифрэ платформэхэм атехьанхэ, ахэр зэрэбгъэфедэщт шIыкIэр икъоу зэрагъэшIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Цифровизацием епхыгъэу кадрэхэмкIэ амалэу щыIэхэр нахь шIуагъэ къытэу зэрагъэфедэн фаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Ащ ведомствэхэм пшъэрылъ афишIыгъ ныбжьыкIэ сэнаущхэм, республикэ естественнэ-хьисап еджапIэр къэзыухыгъэхэм, АКъУ-мрэ МКъТУ-мрэ ястудентхэу IT-сэнэхьатхэр зыIэ къизыгъахьэхэрэм Iоф адашIэнэу.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах