100

ЗекIоным ихэхъоныгъэхэр

Майкоп, 22 июля - АиФ-Адыгея.

ЗекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэ хэхъоныгъэхэр ашIынымкIэ Координационнэ советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъо тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щыриIагъ. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, ащ игуадзэу Сапый Вячеслав, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, нэмыкIхэри.

Пэублэм КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зекIоным мэхьанэшхо иI. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэнэу зэшIуахырэм изэфэхьысыжьи къыхигъэщыгъ — непэ Урысыем и Къыблэ шъолъыр анахь щызэлъашIэрэмэ Адыгеир ащыщ мэхъу.

Автомобиль гъогухэр ашIых, Мыекъопэ районым псыр, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр IэкIагъахьэ, зекIоныр ыпэкIэ лъыкIотэным республикэр пылъ. Джащ фэдэу адыгэ лъэпкъым ихъишъэ зыпхырыщыгъэ фестивальхэр, Iофтхьабзэхэр зэхащэх. Ахэм яшIуагъэкIэ Адыгеим итарихъ, ишэн-хабзэхэр зекIо къэкIогъэ цIыфхэм зэрагъэшIэн, ахэм ежьхэри ахэлэжьэнхэ алъэкIы. Адыгэ къуаем ифестиваль блэкIыгъэ илъэсхэм анахь мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэхэм ахалъытагъ. Дунэе зекIоным хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ адыгэ къуаем ифестиваль анахь регион IофшIэгъэ дэгъухэм ащыщэу хигъэунэфыкIыгъ Урысыем IэкIыб къэрал IофхэмкIэ иминистрэу Сергей Лавровым.

— ЯмышIыкIэ лъэныкъохэр къызфэдгъэфедэзэ цIыфхэр республикэм къызэрэкIощтхэм тыпылъын фае. Лъэпкъым икультурэ зыпхырыщыгъэ Iофтхьабзэхэр зекIоныр зикIасэхэм нахь ашIогъэшIэгъоныщт, IэкIыбым къикIырэми япчъагъэ къыхэхъощт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъолъыр, муниципальнэ къулыкъухэм, бизнесым яIо зэхэлъэу зекIоным хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэлэжьэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. Урысыем зекIо шъолъыр шъхьаIэу иIэхэм ащыщ хъунымкIэ Адыгеим амалышIухэр зэрэIэкIэлъхэр ащ къыIуагъ.

ЦIыфхэм тишъолъыр гупсэфэу зыщагъэпсэфыным, унагъохэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм ашIогъэшIэгъоныщт зекIо лъэныкъохэм нахь зыщарагъэушъомбгъуным анаIэ зэрэтырагъэтын фаер КъумпIыл Мурат къыкIигъэтхъыгъ.

Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер тызхэт илъэсым Iофыгъоу зэшIуахыгъэхэм, тапэкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыхэрэм къатегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, тишъолъыр къакIохэрэм япчъагъэ къыщымыкIэным тапэкIи Iоф дашIэщт. 2018-рэ илъэсым Адыгеим зекIо нэбгырэ мин 453-м ехъу къэкIуагъ. Федеральнэ агентствэм иIэпыIэгъукIэ ыкIи «ЗекIоным хэхъоныгъэхэр ышIынхэр» зыфиIорэ программэу 2014 — 2021-рэ илъэсхэм ателъытагъэм ишIуагъэкIэ Мыекъопэ районым километрэ 73-рэ хъурэ псырыкIуапIэ щагъэпсыгъ, гъэстыныпхъэ шхъуантIэ аращэлIагъ. Лэгъо — Накъэрэ Гъозэрыплъырэ зэзыпхырэ гъогум ишIыни аублагъ.

Аужырэ илъэси 10-м зекIоным хэхъоныгъэхэр ышIыным фэгъэхьыгъэ программэм къызэрэщыдэлъытагъэу, федеральнэ ыкIи шъолъыр бюджетхэм къахэхыгъэ сомэ миллиарди 5-м ехъу ащ пэIуагъэхьагъ. Бюджетым хэмыхьэрэ инвестицие сомэ миллион 400-м фэдиз илъэс къэс мы лъэныкъом хагъахьэ.

— Республикэм укъызэрихьэу идэхагъэ нэм къыкIидзэн фае. Щынэгъончъэныр, фэIо-фашIэхэм ядэгъугъэ нахьышIум ылъэныкъокIэ лъыкIотэным тыфэлэжьэныр ти — пшъэрылъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ Стратегием анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе проектхэр къыщыгъэнэфагъэх. Ахэм ащыщых проектхэу «Мыекъуапэ» («Мэздахэ» иIэгъо-блэгъу зэтегъэпсыхьэгъэныр), «Къурджыпс инэпкъхэр», «Каменномостскэр — Дахъо», «Лэгъо-Накъэ», «Пшызэ исэмэгу нэпкъ» зыфиIохэрэр.

Адыгеим къэкIорэ хьакIэхэм чIыопсым идэхагъэу алъэгъурэм дакIоу, Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэнхэ амал яI. Къэлэшъэо Инвер къызэриIуагъэмкIэ, адыгэ лъэпкъым итарихъ зыпхырыщыгъэ мэфэкIхэр чэфэу ыкIи гъэшIэгъонэу рекIокIых. Хьалыжъом, къэбым, адыгэ къужъым ямафэхэр, адыгэ къуаем ифестиваль зэ хэлэжьагъэхэм агу къенэжьы, къыкIэлъыкIорэ илъэсми ахэр благъэкIхэрэп. Ар къеушыхьаты фестивалым къеблагъэхэрэм япчъагъэ илъэс къэс зэрэхахъорэм.

Хабзэр аукъозэ зэхащэрэ бизнесым ыкIи бизнесым зэнэкъокъуныгъэ зафэ хэлъыным япхыгъэ Iофыгъохэм зэхэсыгъом ащытегущыIагъэх.

— ЗекIоным Iоф зэришIэрэр нэрылъэгъун фае. Тэ зекIон бизнесым амалышIухэр етэтых, инфаструктурэм хэхъоныгъэ ышIыным мылъку хэтэлъхьэ: гъогухэр тэшIых, анахь псэупIэ Iудзыгъэхэу къушъхьэхэм ахэсхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр алъытэгъэIэсы. ТынаIэ зытетхэм ащыщ электричествэр пстэуми яIэныр, цифрэ къэтыным техьэгъэныр. Мыхэр зэкIэ зыфэтшIырэр республикэм исхэм, хьакIэу къакIохэрэм апай. Ахэм зэкIэми IофыгъошIухэр къакIэлъыкIонхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах