aif.ru counter
59

Зэкъош республикэхэм япащэхэм язэIукI

Майкоп, 21 октября - АиФ-Адыгея.

Къэрэщэе-Щэрджэс ыкIи Къэбэртэе–Бэлъкъар республикэхэм къарыкIыгъэ лIыкIо купхэр мы мафэхэм Адыгеим щыIагъэх. Ахэм апэгъокIыгъ ыкIи шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Нэужым Адыгеим и Правительствэ и Унэ щыкIогъэ шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Къэбэртэе-Бэлъкъарым ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIокIо Казбек, Къэрэщэе-Щэрджэсым и ЛIышъхьэу Рашид Темрезовыр. Iофтхьабзэм къырагъэблэгъагъэх Адыгеим иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъанрэ республикэм ипэщагъэу, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъанрэ.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, зэкъош республикищым язэпхыныгъэ агъэпытэзэ непэ зэрэзэдэлажьэхэрэр, мыщ фэдэ зэфыщытыкIэ дэгъухэр яIэнхэм фэшI шъолъырхэм ыпэкIэ япэщагъэхэм Iофышхо зэрашIагъэр, джы къызнэсыгъэми цIыфхэр ахэм зэрафэразэхэр къыIуагъ.

— Общественнэ, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным ыкIи Темыр Кавказым зыпкъитыныгъэ илъыным мэхьанэшхо ятэты, мы лъэныкъомкIэ республикищми зыкIыныгъэ тазыфагу илъэу Iоф зэдэтэшIэ. Непэ зэфэдэ Iофыгъохэр зэшIотэхых – экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэр, нэмыкIхэри. Мыщ фэдэ зэпхыныгъэм ишIуагъэкIэ тапэкIэ дгъэнэфэрэ проектхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIагъэхэ зэрэхъущтхэм сицыхьэ телъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэкъош республикэхэм гъэсэныгъэм, шIэныгъэм, культурэм, спортым, экономикэм ыкIи хэбзэихъухьаным алъэныкъокIэ язэпхыныгъэ джыри нахь агъэпытэн зэралъэкIыщтыр, ащкIэ амалышIухэр зэрэщыIэхэр КIокIо Казбекрэ Рашид Темрезовымрэ къыхагъэщыгъ. А пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн Iоф дашIэным зэрэфэхьазырхэри къаIуагъ.

IофшIэгъу зэIукIэгъум къыдыхэлъытагъэу, шъолъырхэм язэдэлэжьэн гъэпытэгъэнымкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо мыщ ыуж зэхащагъ. Республикэхэм япащэхэм адакIоу Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Адыгеим и ЛIышъхьэрэ иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, Къэрэщэе-Щэрджэсым и Народнэ ЗэIукIэ итхьаматэу Александр Ивановымрэ мы шъолъырым и ЛIышъхьэрэ и Правительствэрэ я Администрацие ипащэу Мурат Озовымрэ, Къэбэртэе-Бэлъкъарым и ЛIышъхьэ и Администрацие ипащэу Мухьамэд Кодзоковыр, нэмыкIхэри зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, Iофыгъоу къэуцухэрэр зэшIохыгъэнхэмкIэ, пшъэрылъхэр гъэнэфэгъэнхэмкIэ ыкIи зэпхыныгъэр гъэпытэгъэнымкIэ мыщ фэдэ зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэм мэхьанэшхо зэряIэр хигъэунэфыкIыгъ. ШIуагъэ къытэу зэрэзэдэлэжьэнхэ алъэкIыщт лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх. ГущыIэм пае, цифрэ шIыкIэм тет экономикэм, культурэм, наукэм, гъэсэныгъэм ыкIи ныбжьыкIэ политикэм алъэныкъокIэ язэпхыныгъэ агъэпытэныр.

— Ткъош республикэхэм ядгъэлъэгъун тлъэкIыщт лъэныкъуабэ непэ тиI. Хьисап гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ Къэрэщэе- Щэрджэсым ыкIи Къэбэртэе-Бэлъкъарым ащыпсэухэрэ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэр Адыгеим щедгъэджэнхэм тыфэхьазыр. АщкIэ республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм опытышхо IэкIэлъ. Тишъолъыр ит гъэсэныгъэм иучреждениехэм якIэлэегъаджэхэм Iудзыгъэ (дистанционнэ) шIыкIэм тетэу Iоф адешIэ. Ащ ишIуагъэкIэ тикIэлэцIыкIухэм, ахэм ащыщых псэупIэ Iудзыгъэхэм адэсхэри, шIэныгъэ куухэр зэрагъэгъотых, къэгъэлъэгъонышIухэр яIэхэу Урысыем иапшъэрэ еджэпIэ анахь дэгъухэм ачIахьэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэдытие тикультурэ, тыбзэ, тишэн-хабзэхэр къэухъумэгъэнхэ зэрэфаер КIокIо Казбек къыхигъэщыгъ. Ащ дакIоу гъэIорышIэн практикэ пэрытхэм ягъэфедэнкIэ Адыгеим опытышхо зэрэIэкIэлъыр, ащкIэ щысэ зытырахырэ субъектхэм ар зэращыщыр хигъэунэфы-кIыгъ.

— Проектэу «КIэугъоекIо IофшIэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу гъэсэныгъэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, къэралыгъо гъэIорышIэным алъэныкъокIэ Адыгеим гъэхъэгъэшIухэр иIэх. ШIуагъэ къэзытырэ мыщ фэдэ екIолIакIэр зэрэгъэпсыгъэр зэдгъэшIэн ыкIи тиреспубликэ щыдгъэфедэн гухэлъ тиI, — къыIуагъ Къэбэртэе-Бэлъкъарым и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIокIо Казбек.

Республикэхэр (автономиехэр) зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм зэгъусэхэу зафагъэхьазырыным акIуачIэ халъхьаным мэхьанэшхо иIэу КъумпIыл Мурат ылъытагъ. МэфэкIым ихэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ унашъом кIэтхагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр. Джащ фэдэу Мыекъопэ районым ит къушъхьэу «Фыщт» щызэхащэрэ форумым къихьащт илъэсым зэкъош республикэхэм япащэхэр хэлэжьэнхэу КъумпIыл Мурат ригъэблэгъагъэх.

Къэрэщэе-Щэрджэсым и ЛIышъхьэ мы гухэлъым дыригъэштагъ, ащ дакIоу ныбжьыкIэ политикэм иIофыгъохэм анахьэу анаIэ тырагъэтын фаеу ылъытагъ.

— Экономикэм къыщегъэжьагъэу культурэм нэсэу тиреспубликэхэр зэзыпхырэ лъэныкъуабэхэр щыIэх. Шъолъыр пэпчъ ежь зэрыгушхон ылъэкIыщт къэгъэлъэгъонхэр иIэх, опытэу тIэкIэлъымкIэ тызэдэгощэным, IэпыIэгъу тызэфэхъужьыным мэхьанэшхо иI. Анахьэу ныбжьыкIэхэм язэпхыныгъэ тынаIэ тедгъэтын фае. Къушъхьэу «Фыщт» щыкIощт форумым тыкъэкIощт, зэIухыгъэ, шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъум тыхэлэжьэщт, — къыIуагъ Рашид Темрезовым.

Зэкъош республикэхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэдашIэным, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ опытэу аIэкIэлъымкIэ зэдэгощэнхэм, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным зэрэпылъыщтхэр къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат. Адыгеим къэкIогъэ пащэхэм ар афэрэзагъ, шъолъырхэм тапэкIи хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, язэпхыныгъэ агъэпытэным непэрэ зэIукIэгъур зэрафэIорышIэщтым ицыхьэ зэрэтелъыр хигъэунэфыкIыгъ.

Мы мэфэ дэдэм республикэхэм япащэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къызщыхъугъэ къуаджэу Улапэ щыIагъэх. КъумпIыл Мурат ягъусэу псэупIэм дэт тарихъ мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр къаплъыхьагъэх, якъэралыгъо къаухъумэзэ Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм къафызэIуахыгъэ саугъэтым екIолIагъэх, къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх. ДзэкIолIхэм яшIэжь агъэлъапIэзэ зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах