Примерное время чтения: 2 минуты
16

Зэнэкъокъум щатекIуагъэхэр агъэшIуагъэх

Майкоп, 10 сентября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые зэнэкъокъоу «ИлъэсымкIэ щысэтехыпIэ унагъу» зыфиIорэм щатекIуагъэхэмрэ хэлэжьагъэхэмрэ афэгушIуагъ. Унэгъо кIоцIым илъ хабзэхэр къэзыухъумэрэ унэгъуабэ Адыгеим зэрисыр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

Лъэныкъоу «Унэгъо зэгурыIожь» зыфиIорэмкIэ мы илъэсым Урысые зэнэкъокъум щатекIуагъэр Хъурайхэм яунагъоу Теуцожь районым щыпсэурэр ары. Хъурэе Мирэрэ Рэмэзанрэ илъэс 54рэ хъугъэу зы щыIэныгъэ гъогум зэдытетых. Ахэм кIэлитф зэдапIугъ, къорылъфпхъорэлъфи 10 яI. Унагъом ышъхьэ ветврачэпизоотологэу Iоф ышIагъ, къэралыгъо тынхэр къыфагъэшъошагъэх. Ащ ишъхьэгъусэ илъэс 44рэ биологиемкIэ кIэлэегъаджагъ.

Iофтхьабзэм ишъолъыр чэзыу щатекIуагъэхэр ары Урысые зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр. Лъэныкъоу «Сабыибэ зэрыс унагъу» зыфиIорэмкIэ атекIуагъэр Исаевхэм яунагъоу Мыекъуапэ дэсыр ары.

Лъэныкъоу «Унэгъо ныбжьыкI» зыфиIорэм щатекIуагъэр Чыржьынхэм яунагъоу Кощхьэблэ районым исыр ары. Лъэныкъоу «Къуаджэм дэс унагъу» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ Жуковхэм яунагъоу Мыекъопэ районым щыщым. Лъэныкъоу «Унэгъо кIоцI хабзэхэр зыгъэлъэпIэрэ унагъу» зыфиIорэмкIэ атекIуагъэр Тхьагъэпсэухэм яунагъоу Адыгэкъалэ дэсыр ары.

«КIэлэцIыкIухэм япIун шъузэрэдэмышъхьахырэм фэшI тхьашъуегъэпсэу шъосэIо. Унагъом кIэлэцIыкIухэм зэращыпылъхэм мэхьанэшхо иI. КIэлэцIыкIухэм сыдигъуи нытыхэм щысэ атырахы нахьыжъхэм, ныбджэгъухэм, Iахьылхэм узэрафыщытыщтымкIэ. ЦIыфым ишэн зыщыуцурэр унагъор ары. Ар зэгурыIожьэу щытынымкIэ, хэгъэгур шIу зэралъэгъун фаемкIэ, пшъэдэкIыжь зэрахьырэр къагурыIонымкIэ шъо щысэтехыпIэшIоу сыдигъуи шъущыт. Унэгъо зэгурыIожьыр обществэм зыпкъитыныгъэ иIэным, къэралыгъор пытэным афэIорышIэ», -къыIуагъ КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм зафигъазэзэ.

Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, сабыибэ зиIэ унагъохэу Адыгеим исхэм япчъагъэ илъэс къэс хэхъо. Непэ унэгъо 7800м ехъу тиреспубликэ ис. Къэралыгъо политикэу зэрахьэрэмкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм зэу ащыщ унагъохэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр.

«Загъорэ IэпыIэгъу зэраратырэр арэп зыфатIорэр. Республикэми, хэгъэгуми непэ зэхъокIыныгъэу афэхъухэрэр зытегъэпсыхьагъэр унагъо пэпчъ ищыIэкIэпсэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр ары.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ гурыт еджапIэхэмрэ Адыгеим зыкIыщыдгъэпсыхэрэр ыкIи зыкIыщыдгъэцэкIэжьхэрэр кIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ дэгъу ягъэгъотыгъэным пае. Культурэмрэ спортымрэкIэ учреждениехэр зыпкъ итэгъэуцожьых. Общественнэ чIыпIэхэр, щагухэр нахь зэтетэгъэпсыхьэх; цIыфхэмкIэ къуаджэхэмрэ къалэхэмрэ нахь гупсэфыпIэ хъунхэм пае гъогухэмрэ инженер коммуникациехэмрэ язытет нахьышIу тэшIы. Унагъом мэхьанэу иIэм зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ, ныхэмрэ кIэлэцIыкIухэмрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ республикэм бэ щашIэрэр», — къыIуагъ АРм и ЛIышъхьэ.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэгъэгум ипащэхэр цIыфхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ амал тедзэхэм ренэу яусэх.

«Сабыир къызыхъукIэ зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу е мазэ къэс ахъщэ IэпыIэгъу зэраратырэми, унэ къафыхэгъэкIыгъэнымкIэ, кIэлэцIыкIухэм яегъэджэнкIэ, нытыхэм IофшIэн къафэгъотыгъэнымкIэ IэпыIэгъу зэраратырэми ар афэгъэхьыгъ. Унагъо пэпчъ къэралыгъом иIэпыIэгъу зэхишIэным мэхьанэшхо иI. Ти Президентэу Владимир Путиным джарэущтэу тызекIонэу къытеIо. Федеральнэ гупчэм игъо ылъэгъурэ IэпыIэгъур зэрифэшъуашэу алъыдгъэIэсыным тыпылъ. Унагъохэм IэпыIэгъу тызэрафэхъущт шIыкIэм тэртэрэуи тылъэхъу. Мы илъэсым сабыибэ зэрыс унагъохэм сомэ миллиарди 2,5рэ республикэм щаратыщт», —къыIуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

ЗэIукIэм хэлажьэхэрэр Iанэм кIэлъырысхэу зэдэгущыIагъэх. КъумпIыл Мурат якIэлэцIыкIухэм гъэхъагъэу, гухэлъэу яIэхэм къакIэупчIагъ.

Тынхэр къызфагъэшъошагъэхэм республикэм ипащэ тхьауегъэпсэу раIуагъ унагъохэми, къоджэ псэупIэхэм яхэхъоныгъи анаIэ зэратыригъэтырэм фэшI. КIэлэцIыкIухэм зэIукIэм мэкъэмэ Iэмэ псымэхэм къащырагъэIуагъ, усэхэм къыщяджагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэм икIэух Урысые зэнэкъокъум щатекIуагъэхэмрэ хэлэжьагъэхэмрэ къэгъагъэхэмрэ шIухьафтынхэмрэ аритыгъэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах