75

Зэзэгъыныгъэ заулэмэ акIэтхагъэх

Адыгеим иэнергетическэ лъэныкъо уахътэм диштэу гъэпсыгъэным фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ заулэмэ Петербург щыкIогъэ дунэе экономическэ форумым щакIэтхагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Россети» и Правление итхьаматэу Павел Ливинскэмрэ ахэм акIэтхэжьыгъэх.

«Россети» и Правление итхьаматэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, инвестициехэр къыхалъхьанхэмкIэ Адыгеир Iэрыфэгъоу щыт, аужырэ илъэситфым къыкIоцI процент 30-кIэ нахьыбэу энергиер агъэфедэ хъугъэ.

Республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зэдэлэжьэныгъэ дэгъу къызэрэддыряIэм фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ ПАО-у «Россети» ипащэхэм зэрафэразэр ариIуагъ.

ЛъэныкъуитIумэ язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъуным мэхьанэшхо зэриIэр, энергетическэ отраслэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным тегъэпсыхьагъэхэ пшъэрылъхэм язэшIохын непэ лъэшэу анаIэ зэрэтырагъэтырэр мыщ щыхагъэунэфыкIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэрэ ПАО-у «Россети» ипащэрэ республикэм иэлектросетевой комплекс хэхъоныгъэ езыгъэшIыщтхэ зэзэгъыныгъищмэ акIэтхагъэх. Электроэнергиер аIэкIагъахьэ зыхъукIэ коммерческэ чIэнагъэхэр амышIынхэм, электросетевой комплексым нахь макIэу авариехэр къыщыхъунхэм, сетевой инфраструктурэр нахьыбэмэ къызфагъэфедэным, сомэ миллиарди 5 хъурэ инвестициехэмкIэ псэуалъэхэр гъэпсыгъэнхэм атегъэпсыхьагъэхэ Iофтхьабзэхэр зэрахьанхэу лъэныкъохэр зэзэгъыгъэх.

ГущыIэм пае, «Россети» зыфиIорэмрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ зэрэзэзэгъыгъэхэм тетэу энергетическэ инфраструктурэм нахь зырагъэушъомбгъущт, Мыекъуапэ, Адыгэкъалэ, Мыекъопэ, Тэхъутэмыкъое районхэм адэт подстанции 9-р агъэкIэжьыщт. Республикэм икъушъхьэлъэ чIыпIэхэми анаIэ атырагъэтыщт. ЗекIоным мы лъэныкъом зыщегъэушъомбгъугъэным пае энергетическэ псэолъэ заулэмэ ягъэпсын аухынэу рахъухьэ.

НэмыкI шъолъырхэм яопыт къызэригъэлъагъорэмкIэ, зы пащэ яIэу, зэпхыгъэхэу хъызмэтшIапIэхэр зэрагъэIорышIэщтхэм ишIуагъэкIэ производствэмкIэ гъэхъагъэу яIэхэм хэпшIыкIэу ахэхъощт.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэхэм амал къатыщт «Россети» щаштэгъэ концепциеу «Цифровая трансформация 2030» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм щыпхырыщыгъэнымкIэ.

«ИнвестициехэмкIэ Адыгеим хэгъэгум апэрэ чIыпIэр щеубыты. Энергиеу агъэфедэрэми хэпшIыкIэу хэхъо. Республикэм Iоф зэрэдэтшIэщт программэшхо итхъухьагъ. Зэзэгъыныгъэу зэдэтшIыгъэхэм къаушыхьаты инфраструктурэ дэгъум игъэпсынкIэ «Россетимрэ» Адыгэ Республикэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэмрэ зы еплъыкIэ зэряIэр. Непэ тызыкIэтхагъэхэ зэзэгъыныгъэхэр электросетевой комплексым хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, цифрэ технологиехэр къызщызфагъэфедэщтхэ фэIо- фэшIэ дэгъухэр зэхэщэгъэнхэм афэIорышIэщтых», — къыIуагъ Павел Ливинскэм.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, энергиер нахь афикъу зыхъукIэ лъэпкъ проектхэр гъэцэкIагъэ хъущтых, инвестициехэр нахьыбэу къахалъхьащтых, унэе псэолъэшIынымрэ социальнэ псэуалъэхэм ягъэпсынрэ апылъынхэу амал яIэщт.

«Адыгеим иэнергосистемэ зызэриушъомбгъурэр республикэм ихэхъоныгъэ лъыкIахьэрэп. Джыдэдэм подстанциябэмэ акIуачIэ къызэрихьэу Iоф ашIэ. Энергиер икъоу тиIэным пае энергиекъэкIуапIэхэм ахэдгъэхъон фае. «Россети» зэзэгъыныгъэу дэтшIыгъэхэм непэкIэ мэхьанэшхо яI. Республикэм иэнергетическэ инфраструктурэ зэрэдгъэкIэжьырэм бэкIэ елъытыгъэщт экономикэм ихэхъоныгъи, инвестициехэу къытхалъхьащтхэри, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэщтри. Энергопсэуалъэхэр зэрэзэрапхыщтхэм, авариехэр нахь макIэу къэхъунхэм пае Мыекъуапэ зэрэщырагъэджэщтхэм яшIуагъэкIэ республикэм нахьышIоу энергиер къыIэкIахьэ хъунэу тэгугъэ», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах