39

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан УФ-м и Къэралыгъо Думэ экономикэ политикэмкIэ, инвестиционнэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи предпринимательствэмкIэ и Комитет хэтэу Алексей Ситниковымрэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ГъэфэбэпIэ комплексэу «Курганинский» зыфиIорэм игенеральнэ директор игуадзэу Валерий Захаровымрэ тыгъуасэ аIукIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, министрэхэу ЛIыхэсэ Махьмудрэ Юрий Петровымрэ, зэIухыгъэ Iахьзэхэлъ об­ществэу «АР-м хэхъоныгъэхэр ышIын­хэмкIэ корпорацием» игенеральнэ пащэу Къэлэшъэо Рустам.

ХэтэрыкIхэр къызы­щагъэкIырэ зэфэшIыгъэ гъэфэбэпIэ комплекс Кощхьэблэ районым щышIыгъэ­нымкIэ инвестиционнэ проектым, ар щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэ зэрэхъу­щтым лъэныкъохэр тегущыIагъэх, ащ фэIорышIэщт зэзэгъыныгъэм зэдыкIэт­хагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, республикэм къихьэрэ инвесторхэм зэкIэми ягуапэу зэрапэгъо­кIы­хэрэр, ахэм Iоф ашIэнымкIэ административнэ пэрыохъу зэрэщымыIэр къыхигъэщыгъ.

Мы аужырэ илъэсхэм Адыгеим иэкономикэ сомэ миллиарди 140-рэ фэдиз инвестициеу къызэрэхалъхьагъэм кIигъэтхъыгъ. Алексей Ситниковым къызэриIуагъэм­кIэ, тикъэралыгъо щыпсэурэ цIыфхэм шапхъэхэм адиштэрэ хэтэрыкIхэр зэрагъэгъотынхэ амал яIэныр, IэкIыб къэралхэм къаращырэ продукциер нахь макIэ шIыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу щыт.

А гухэлъыр зэшIохыгъэнымкIэ зы­дэ­щыс чIыпIэмкIи, инвесторхэм фы­щытыкIэу фыряIэмкIи Адыгеир хъопса­гъоу щыт. Ары мы проектыр республикэм щагъэцэкIэнэу зыкIырахъу­хьагъэр. IофшIэныр рагъэжьэным зэрэфэхьа­зырхэр къыIуагъ нэужым гущыIэр зыштэгъэ Валерий Захаровым. Гъэфэ­бэпIэ комплексыр зытырашIыхьащт чIыпIэм бэрэ лъыхъугъэх ыкIи Кощхьэблэ районым къыщагъотыгъ. ЧIыгу гектар 24-рэ ащ ыубытыщт.

Нэшэбэгумрэ помидорымрэ якъэгъэкIын ары анахьэу зыфэгъэзэгъэщтхэр. Ащ яIугъэкIынкIэ гумэкIыгъо щыIэщтэп.

ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнэфагъэмкIэ, проектым игъэцэ­кIэн зэкIэмкIи сомэ миллиарди 2,4-рэ фэдиз пэIуагъэхьащт. 2017-рэ илъэ­сым, жъоныгъуакIэм псэуалъэм ишIын рагъэжьэнэу агъэнафэ, бжыхьэм ехъу­лIэу проектым иапэрэ чэзыоу сомэ мил­лиард 1,2-рэ зыуасэр аухынэу мэгугъэх, ащкIэ чIыгу гектар 12 агъэ­федэщт. Мы ахъщэм фэдиз ятIонэрэ Iахьми пэIукIодэнэу агъэнафэ.

Проектнэ документацием изэхэгъэуцон фежьагъэх. Республикэм иэкономикэ инвестициехэр къызэрэхалъхьащтым дакIоу IофшIэпIэ чIыпIэ 350-рэ фэдиз къызэIуахыщт.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах