14

ЖъоныгъуакIэм ыкIэм илъэс еджэгъур аухыщт

Майкоп, 22 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм иеджапIэхэр Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэрэрагъаджэхэрэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо зэхищагъ. Ар видеоконференцие гъэпсыкIэкIэ кIуагъэ. Республикэм ит къалэхэмрэ районхэмрэ япащэхэр ащ хэлэжьагъэх.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 6-м къыщегъэжьагъэу зэкIэ еджапIэхэр Iудзыгъэ шIыкIэм техьагъэх. Платформэу «Я-класс» зыфиIорэр ары нахьыбэрэмкIэ агъэфедэрэр, электроннэ почтэри, мессенджер зэфэшъхьафхэри агъэфедэхэу мэхъу. КIэлэегъаджэхэм япроцент 90-р IофыкIэм къыхэлажьэх, ар пчъагъэхэмкIэ зэрэхъурэр нэбгырэ 4150-рэ. КIэлэеджэкIо мин 54-м щыщэу фэдэ шIыкIэмкIэ рагъаджэрэр нэбгырэ мин 50.

Адрэ сабыйхэу, ахэр нэбгырэ мини 4,5-рэ мэхъух, IофыгъуакIэм хамыщэшъугъэхэр гъэмафэм рагъэджэжьынхэу рахъухьагъ. Министрэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъэсэныгъэ системэм пшъэрылъитIу зэшIуихыгъ: апэрэр зыфэгъэхьыгъагъэр егъэджэныр республикэм ит еджапIэхэм зэпамыгъэуныр, ятIонэрэр — сабыйхэр урамым тещыгъэнхэр. Ащ дакIоу еджапIэхэм афагъэпытагъ еджэныр Iэпэдэлэл амышIынэу, унэм щагъэцэкIэнэу аратырэр нахь макIэ кIэлэеджакIохэм афашIынэу.

Я 9 — 11-рэ классхэр къэзыухыхэрэм ащыщхэм еджэпIэ оргтехникэр аIэкIагъэхьагъ, ащ фэшI спонсорхэм яIэпыIэгъуи къызфагъэфедагъ. Илъэс еджэгъур жъоныгъуакIэм ыкIэхэм адэжь къаухыщт.

Къэралыгъо зэфэхьысыжь аттестациер зэракIущтыр урысыбзэмрэ хьисапымрэ, адрэ предметхэмкIэ шапхъэу аштэщтыр илъэсым къыкIоцI оценкэу кIэлэеджакIохэм къахьыгъэхэр ары.

ТапэкIэ ГИА-р зыщатыщтыгъэ чIыпIэ 18-мэ ачIыпIэкIэ республикэм ит анахь еджэпIэ инкIэ щалъытэхэрэ 97-мэ ащарагъэтынэу егупшысэх.

ЗыкI къэралыгъо ушэтынхэр еджапIэр къэзыухырэ нэбгырэ 1800-мэ мыгъэ атынэу щыт. Мы IофыгъомкIэ зи зэхъокIыныгъэ щыIэгоп, ушэтынхэр чIыпIи 10-у агъэнэфагъэхэм ащырагъэкIокIыщтых, ащ пае чIэхьапIэхэр нахьыбэ ашIыщтых, аудиториеу агъэфедэщтыри нахьыбэщт, кIэлэеджакIохэри зэпэчыжьэхэу агъэтIысыщтых.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом хэлажьэрэмэ анаIэ тыраригъэдзагъ нэмыкI шъолъырхэм Iудзыгъэ шIыкIэр зэрэщагъэфедэрэ амалри къыдалъытэн зэрэфаер, нахь шэпхъэ дэгъухэр къыхахымэ зэрэнахьышIур.

— Джырэ уахътэм пстэуми апэу тызгъэгумэкIырэр кIэлэеджакIохэмрэ ны-тыхэмрэ япсауныгъэ изытет ары. Ау ащ дакIоу гъэсэныгъэр зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп. Муниципалитетхэм япащэмэ сялъэIу Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу егъэджэн Iофыгъохэр зэрэкIохэрэм нахь чанэу лъыплъэнхэу, гумэкIыгъоу щыIэхэр IэкIыб амышIынхэу. Тызэгъусэхэу ахэм ядэгъэзыжьын тыдэлэжьэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъот макIэ зиIэ унагъохэм афагощыщт Iалъмэкъхэу гъомылапхъэхэр зэрылъхэр мы уахътэм джыри зэрагъэхьазырырэр КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом къыщиIуагъ. ЛIышъхьэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, бизнесым пылъхэу республикэм щыпсэурэмэ ащыщыбэ а шIушIэ Iофым къыхэлэжьэнхэу фэхьазырых, ащ изэшIохын муниципалитетхэм япащэхэм анаIэ тырагъэтынэу къяджагъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах