Примерное время чтения: 2 минуты
87

ЖьыкIэ Iоф зышIэщт паркышхом ишIын зынэсыгъэм тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэралыгъо корпорациеу «Росатом» зыфиIорэм иIахьзэхэлъ обществэу «НоваВинд» игенеральнэ пащэу Александр Корчагиным зэIукIэгъу дыриIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ министрэу Валерий Картамышевыр, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Андзаур, «НоваВинд» зыфиIорэм игенеральнэ пащэ игуадзэу Андрей Нестерук, нэмыкIхэри.

ЖьыкIэ Iоф зышIэщт паркышхоу МВт 150-рэ зилъэшыгъэщтым ишIын зынэсыгъэм тегущыIагъэх. Шэуджэн, Джэджэ районхэр арых ар зыщагъэпсынхэу агъэнэфагъэхэр.

УрысыемкIэ апэрэу тишъолъыр щагъэпсырэ паркышхом ишIуагъэкIэ, Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр зэришIыщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— Мэхьанэ ин зиIэхэ проектхэм ар ащыщ. Тызэгъусэу Iоф зэрэдэтшIагъэм ишIуагъэкIэ, ащ ишIын аужырэ уцугъом зэрэнэсыгъэр тинэрылъэгъу. Жьы кIуачIэр гъэфедэгъэныр зигъо Iофыгъоу непэ къэуцу, республикэр зыфыщыкIэрэ электроэнергиер ащ къыригъэкъужьыщт. Ащ нэмыкIэу IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр щыIэхэ хъущтых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Проектым ишIынкIэ Адыгеим ихэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу къызэрафэхъухэрэмкIэ зэрафэразэр Александр Корчагиным къыIуагъ. Проектым ишIын зэрэлъыкIуатэрэр, ар непэ зынэсыгъэр генеральнэ пащэм къыIотагъэх.

Энергетическэ установкэ 60 МВт 2,5-рэ зым илъэшыгъэу объектым щагъэуцущтых. Киловатт 220-рэ зилъэшыгъэ подстанциер, электропередачэхэм ялиниехэу киловатт 220-рэ агъэпсыгъэх. Чэщи мафи зэпыу имыIэу илъэс псаум ащ фэдэ станцием Iоф ышIэщт. Адыгэ ВЭС-м илъэсым къыкIоцI кВт/сыхь. миллион 354-рэ электроэнергиеу къытыщт. Проектым ишIуагъэкIэ АР-м процент 20-кIэ нахьыбэу электроэнергиер къыIэкIэхьащт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах