Примерное время чтения: 1 минута
36

Зыми хэмыкIокIэрэ IэпэIэсагъэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем инароднэ, Адыгеим изаслуженнэ сурэтышIэу Къат Теуцожь правительствэм и Унэ зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

КъумпIыл Мурат зэлъашIэрэ адыгэ сурэтышIым ыкIи графикым къызыхъугъэ мафэмкIэ фэгушIуагъ, псауныгъэ иIэнэу, творчествэмкIэ гъэхъэгъакIэхэм алъыIэсынэу фиIуагъ. Искусствэм ицIыфхэм республикэм и ЛIышъхьэ ренэу IэпыIэгъу зэрафэхъурэм, ынаIэ зэратыригъэтырэм апае зэрэфэразэр Теуцожь къыIуагъ.

Теуцожь Цыгъо, Кощбэе Пщымафэ, КъумпIыл Къадырбэч атхыгъэ адыгэ таурыхъхэм, литературнэ произведениехэм япхыгъэ сурэтхэр, графическэ IофшIагъэхэу иIэхэр зыдэт тхылъыкIэр зэIукIэгъум илъэхъан сурэтышIым ЛIышъхьэм къыритыгъ.

Ащ нэмыкIэу тхылъым къыдэхьагъэх Тыркуем фэгъэхьыгъэ тхыгъэу иIэхэр ыкIи нэмыкIыбэхэр.

«Лъэшэу сигуапэ уитворчествэкIэ укъызщыхъугъэ, уикъоджэ гупсэ, уирайон ыкIи зэрэпсаоу Адыгеим ядахэ чыжьэу зэрэбгъэIурэр. УиIофшIагъэхэр ахэкIуакIэхэрэп, адыгэхэм яшэнхэбзэ зэхэтыкIэхэр игъэкIотыгъэу ахэм къащыогъэлъагъо. ГрафикэмкIи, живописымкIи, прикладной искусствэмкIи, литературнэ IофшIагъэу уиIэхэмкIи хэушъхьафыкIыгъэ, зыми хэмыкIокIэрэ шIыкIэ, тхэкIэ амалхэр огъэфедэх. Угу ихъыкIыхэрэр, ппэкIэкIыгъэхэр куоу ахэм къащыогъэлъагъо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Къат Теуцожь икъоджэ гупсэ культурэм и Унэу дэтыр зызэтырагъэпсыхьажьым чылэм ищыIэныгъэ ичэзыу зэфэшъхьафхэр къизыIотыкIырэ мозаикэр къагъэнэжьыгъ. Культурэм иучреждение сурэтышIым ыцIэ зэрихьырэм джыри зэ къеушыхьаты ичIыпIэгъухэм уасэу ащ фашIырэр.

Къат Теуцожь зэIукIэгъум пае КъумпIыл Мурат зэрэфэразэр къыIуагъ, республикэм итворческэ щыIакIэ чанэу тапэкIи хэлэжьэным, ащ игъэхъагъэхэр зэкIэми зэлъашIэнхэм, ныбжьыкIэхэм зэIукIэгъухэр адишIынхэм, къыткIэхъухьэхэрэм опытышIоу ежь IэкIэлъ хъугъэр алъигъэIэсыным зэрэфэхьазырыр къыIуагъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах