Примерное время чтения: 1 минута
119

Адыгеир форумым хэлэжьэщт

Фото: www.adygheya.ru

Я XI-рэ дунэе инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2012-рэ» зыфиIорэм Адыгеир хэлэжьэщт.

Ащ пае республикэм сомэ миллиард 63-рэ зытефэщт инвестиционнэ предложениехэр, проектхэр, инвестиционнэ площадкэ 63-рэ къыгъэхьазырыгъ.

Илъэс заулэ хъугъэу мы форумым Адыгеим чанэу зыкъыщегъэ­лъагъо, зэзэгъыныгъэ пчъагъэхэм акIэтхэ. 

 «Шъачэ 2012-рэ» зыфиIорэр Iоныгъом и 20-м къыщегъэжьагъэу и 23-м нэс кIощт.

Регионым ипащэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэр ыкIи бэкIэ зыщыгугъыхэ- рэр зекIо-зыгъэпсэфыпIэ зэхэтым къыдыхэлъытагъэу ­илъэс ­псаум Iоф ышIэным телъытэгъэ зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэу «Лэгъо-Накъэ» ишIын ары.

Форумым къекIолIэщт инвесторхэу мы проектым игъэцэ­кIэн къыхэлажьэ зышIоигъохэр зы чIыпIэ исхэу тикъушъхьэхэм ядэхагъэ, амалэу аIэ­­кIэлъ­хэр зэрагъэшIэнхэ алъэ­­кIыщт, ащ пае аужырэ шап­хъэхэм адиштэрэ шIыкIэхэр агъэфедэщтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах