АДЫГЭ ДУНАЙ

Проектым игъэцэкIэн

14.02.2020 16:46 Пыдзэфэ пытэхэм япхыгъэ Iофыгъохэм, проектэу «Псы къабз» зыфиIорэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.
АДЫГЭ ДУНАЙ

Унэгъо Iужъум ихьэкIагъ

12.02.2020 13:42 КъумпIыл Мурат кIэлэцIыкIу­хэм гущыIэгъу афэхъугъ, ясурэтхэм яплъыгъ.
АДЫГЭ ДУНАЙ

Предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэным фытегъэпсыхьагъ

18.11.2019 17:19 2024-рэ илъэсым ехъулIэу бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ахэщагъэхэм япчъагъэ нэбгырэ мин 58-м республикэм щыкIэдгъэхьан фае
АДЫГЭ ДУНАЙ

Лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэм тегущыIагъэх

12.11.2019 17:09 Адыгеим зэкIэмкIи шъолъыр проект 50 щагъэхьазырыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

ЯгумэкIыгъохэм защигъэгъозагъ

11.11.2019 18:18 Программэу «Iэрыфэгъу щыIакI» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэрэкIорэр сэкъатныгъэ зиIэхэм зэрэзэхашIэрэм, джащ фэдэу джыри зэшIохыгъэн фаехэм КъумпIыл Мурат защигъэгъозагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

Адыгеим и ЛIышъхьэ проектнэ комитетым изэхэсыгъо хэлэжьагъ

08.11.2019 17:53 Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, проектым игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Виталий Мутко хигъэунэфыкIыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
загрузить ещё
Самое интересное в регионах