АДЫГЭ ДУНАЙ

Адыгеим и ЛIышъхьэ дунэе форумым хэлажьэ

02.10.2019 16:35 Мыгъэ нэбгырэ мини 10,5-рэ, дунаим ихэгъэгу 80-мэ ащызэхэщэгъэ компание 200-м ехъумэ ялIыкIохэр ащ хэлэжьэщтых
АДЫГЭ ДУНАЙ

Урысыем и Президент кIэтхэжьыгъ

01.10.2019 18:23 Законым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ предложениехэр Парламентым ыхэрэ палатэ къыIэкIэзыгъэхьагъэхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр ары
АДЫГЭ ДУНАЙ

Япчъагъэ къыщыкIагъ

25.09.2019 13:06 Зэхэсыгъом къыдыхэлъытагъэу спортым допингхэр щамыгъэфедэнхэм епхыгъэ Iофыгъоми тегущыIагъэх
АДЫГЭ ДУНАЙ

ТкIуачIэ зэдетхьылIэн фае

13.09.2019 18:08 Къэралыгъом ифинанс- экономикэ политикэкIэ анахь зигъо Iофыгъохэм щатегущыIагъэх сессиехэм ыкIи Iэнэ хъураехэм
АДЫГЭ ДУНАЙ

ИцIыфхэм арэгушхо

11.09.2019 12:00 Шэмбэт пчэдыжьым щегъэжьагъэу пчыхьэм нэс псэупIэм игупчэ цIыфыбэ щызэблэкIыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

Щысэ зытепхын унагъох

07.09.2019 16:09 Урысые зэнэкъокъум изэхэщакIохэм зэфэхьысыжьэу ашIыгъэмкIэ, лъэныкъоу «Къоджэ унагъор» зыфиIорэм ащытекIуагъ Дачэ Беслъанрэ Маринэрэ яунагъо.
АДЫГЭ ДУНАЙ

Язэпхыныгъэ агъэпытэщт

06.09.2019 14:23 ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеславрэ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Владимир Свеженецрэ.
АДЫГЭ ДУНАЙ

КъумпIыл Мурат пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

05.09.2019 14:06 Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Лъэустэнхьэблэ псэупIэр гугъэпIэ гъэнэфагъэхэр зэппхын плъэкIыщт чIыпIэу щыт.
АДЫГЭ ДУНАЙ

Псэуалъэхэм яшIын лъагъэкIуатэ

05.09.2019 13:33 Адыгеим и ЛIышъхьэ апэрэ чIыпIэу зэкIолIагъэр Мыекъуапэ хэхьэрэ станицэу Ханскэм щашIырэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэр ары.
АДЫГЭ ДУНАЙ

НыбжьыкIэ сэнаущхэм язэхахьэу «Фыщт-2019»

23.08.2019 17:11 Мыгъэрэ Iофтхьабзэм Адыгеим ирайонхэм ямызакъоу, Краснодар краим, Къэбэртэе-Бэлъкъар ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэм яныбжьыкIэхэри хэлажьэх
АДЫГЭ ДУНАЙ

Къурмэн мэфэкIым ипэгъокIэу

09.08.2019 16:26 Пстэумэ апэ республикэм ипащэ Адыгеим икIыгъэу хьадж зышIынэу Чабэм кIуагъэхэм къакIэупчIагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ

IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

08.08.2019 16:29 Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъкIэ бэдзэогъум и 12 — 19-м Тэхъутэмыкъое районым илIыкIо куп Тыркуем щыIагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
загрузить ещё