22

ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ

Майкоп, 19 ноября - АиФ-Адыгея. Полицием имэфэкI фэгъэхыгъэ торжественнэ зэхахэ шэкIогъум и 12 -м, Мыекъуапэ щыкIуагъ. Зэхахьэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу Тхьа­кIу­щынэ Аслъан, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIы­Iужъу Адам, АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьа­матэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд, нэмыкIхэри.

МэфэкI зэхахьэр рагъэжьэным ыпэкIэ непэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм агъэфедэрэ хэушъхьафы­кIы­гъэ техникэр, Iашэхэр, шъуа­шэхэр зыщызэхэугъоегъэ къэ­гъэлъэгъоным республикэм ипащэ екIолIагъ, ахэр зэригъэлъэ­гъу­гъэх, специалистхэм гущыIэ­гъу афэхъугъ.

ТхьакIущынэ Аслъан пэублэ псалъэ къы­щи­шIызэ, зипрофессиональнэ мэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм, ветеранхэм къафэгушIуагъ.

Нэужым республикэм ипащэ иунашъокIэ «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэ щытхъуцIэр зыфагъэшъошэгъэ министрэу Александр Речицкэм, полицием иIофышIэ заулэу АР-м и ЛIы­шъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр зы­тефэхэрэм ТхьакIущынэ Ас­лъан афэгушIуагъ, къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых