76

Республикэр нахь къабзэу къыхахыгъ

Майкоп, 29 декабря - АиФ-Адыгея. Урысыем ячIыопс изытет зызэрагъапшэм, лъэныкъо пстэумкIи Адыгэ Республикэм иер нахь къабзэу агъэнэфагъ. УплIэкIунхэр языгъэшIыгъэхэр «РИА новости» зыфиIорэм иагенствэ икуп хэхьэрэ «РИА реитингымрэ» гъэзетэу «Московские новости» зыфиIорэмрэ.

Зирейтинг нахь лъагэр зэрагъэшIэным пае шъолъыр зэфэшъхьафхэр лъэныкъо 64-кIэ зэрагъэпшъагъэх.

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытет икъэухъумэн Адыгеим икъоу зэрэщылъыплъэхэрэр къыхагъэщыгъ. ЗекIоным зыкъегъэIэтыгъэным республикэм щыдэлажьэх, зыгъэпсэфыпIэ зэфэшъхьафхэр, хьакIэщхэр щагъэпсых.

.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах