Примерное время чтения: 2 минуты
122

АР- м ихъызмэтшIапIэхэм азыщанэмэ гектар телъытэу лэжьыгъэ центнер 55- м ехъу къырахыжьыгъ

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 33. АиФ - АДЫГЕЯ 17/08/2011

Ащ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэхахьэр Къэралыгъо филармонием щыкIуагъ.

ЗэIукIэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм идепутатхэр, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ къэлэ ыкIи район администрациехэм япащэхэр, лэжьыгъэм иIухы­жьын чанэу хэлэжьа­гъэхэр,мэкъумэщ хъызмэтым иветеранхэр, нэмыкIхэри.

«Лэжьыгъэм и Мафэ»

Лэжьыгъэм имэфэкI фэгъэхьыгъэ зэхахьэм къекIолIагъэхэр филармонием изалышхо чIиз хъугъэ.Торжественнэ зэхахьэр зыра­гъажьэм, ТхьакIущынэ Аслъан пстэумэ апэу мэкъумэщ хъызмэтым щылажьэхэрэм къафэгу­шIуагъ.

ЧIыопсым, жьыбгъэ лъэшхэм, ошъум ыкIы ощхым къыздахьыгъэ пэрыохъухэр дэжъугъэзыжьыхэзэ, гъэхъэгъэ инхэр шъушIыгъэх ыкIи Урысыем Урысыем ипэрыт аграрнэ регионхэм Адыгеим зэрахэтыр зэкIэ хэгъэгум джыри зэ нафэ къыфэшъушIыгъ,- къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

ХэгъэунэфыкIыгъэн фае республикэм ихъызмэтшIапIэхэм азыщанэ гектар телъытэу центнер 55- ехъу зэращахьыжьыгъэр.

ЗэкIэмкIи Адыгеим зернэ тонн минн 403- рэ аугъоижьыгъ

АР-м и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ агъэ­нэфэгъэ шIухьафтынхэр зыфагъэшъошагъэхэу, мыгъэ пэрытныгъэ зыубытыгъэ муниципальнэ образованиехэм, комбайнерхэм ТхьакIущынэ Аслъан яIоф­шIагъэкIэ къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

Апэрэ зонэмкIэ къэгъэлъэгъон дэгъухэр зиIэ Красногвардейскэ районым, ятIонэрэ зонэмкIэ Теуцожь районым АР-м и ЛIышъхьэ иахъщэ шIухьафтынэу сомэ мини 100 зырызрэ Дипломхэмрэ афагъэ­шъошагъэх.

Комбайнер анахь дэгъуитIур АР-м и ЛIышъхьэ и Дипломрэ автомобилэу ВАЗ 2107-мкIэ къыхагъэ­щыгъэх. НэмыкI шIухьафтынхэр къэзылэжьыгъэхэми зэхахьэм ащафэгушIуагъэх, къатефэхэрэр аратыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах