Примерное время чтения: 3 минуты
60

АР-м и ЛIышъхьэ иIофшIэгъу зэIукIэгъу

Республикэм иэнергетическэ комплекс ихэхъоныгъэ, псэолъакIэхэр шIыгъэнхэм ыкIи нэмыкIхэм атегущыIагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Александр Гавриловымрэ зызэIокIэхэм. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурати а зэIукIэгъум хэлэжьагъ.

Пстэуми апэу язэдэгущыIэгъу ублапIэ фэхъугъэр республикэм иэнергетикэ ихэхъоныгъэ Александр Гавриловым иIахь зэрэхишIыхьагъэм пае Адыгеим и ЛIышъхьэ медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр ащ зэрэритыжьыгъэр ары.

ТхьакIущынэ Аслъан зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэмрэ энергетическэ компаниемрэ язэдэлэжьэныгъэ шIуагъэ къытэу лъэкIуатэ.

«Кубаньэнерго» зыфиIорэм ипащэхэм тафэраз тызэрэзэхашIыкIырэм, ублэпIакIэхэмкIэ IэпыIэгъу къызэрэтфэхъухэрэм апае. Непэ республикэм хэхъоныгъэ ешIы, цIыфхэр зыщыпсэущтхэ унакIэхэр, социальнэ псэуалъэхэр ашIых. Туризмэм зызэриушъомбгъурэм елъытыгъэу инвесторхэм Адыгеим нахь лъэшэу анаIэ къытырадзагъ. Ау тапэкIэ тылъыкIотэным, пэрыохъоу щыIэхэр щыдгъэзыенхэм апае энергетическэ кIуачIэхэми нахь ахэдгъэхъон фае. Инфраструктурэм мылъкоу пэIудгъахьэрэм къыхэкIэу бюджетми нахь хэхъощт, цIыфхэми ящыIакIэ нахьышIу хъущт», - къыIуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

Александр Гавриловым Iофэу ышIэрэм, компанием республикэм щызэшIуихырэ Iофтхьабзэхэм осэ ин къызэрафишIыгъэм пае Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэфэразэр къыIуагъ, тапэкIи шIуагъэ къэзытыщт зэдэлэжьэныгъэм зэрэфэхьазырыр къыхигъэщыгъ. ГущыIэм пае, ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэмрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ зэдызэхагъэуцогъэ программэу Адыгэ Республикэм иэлектросетевой комплекс ихэхъоныгъэ фэгъэхьыгъэр 2015 - 2019-рэ илъэсхэм ателъытагъэу щыт.

А программэм къызэрэдилъытэрэм тетэу Мыекъуапэ, Мыекъопэ, Джэджэ ыкIи Кощхьэблэ районхэм электричествэр зэрыкIорэ линиехэмрэ подстанциехэмрэ ащызэтрагъэпсыхьажьыщтых, техникэм ылъэныкъокIи нахь агъэкIэжьыщтых.

Зэхэубытагъэу къэпIон хъумэ, мы компанием 2019-рэ илъэсым нэс ипрограммэ сомэ миллиардрэ миллион 598-рэ пэIухьащт, ащ щыщэу республикэм 2016-рэ илъэсым иэнергетикэ ихэхъоныгъэ сомэ миллион 997,8-рэ фэдиз компанием пэIуигъэхьан мурад иI. Мы илъэсым МыекъуапэкIэ подстанциеу «Северная» зыфиIорэмрэ Мыекъопэ районымкIэ подстанциеу «Хаджохрэ» ятрансформатор кIуачIэхэм ахагъахъоу рагъэжьэщт.

Мэкъуогъум подстанциеу «Адыгейская» зыфиIорэм ишIын аухыщт ыкIи атIупщыщт, джащ фэдэу подстанциехэу «Инэмрэ» «Пэнэжьыкъуаерэ» язэтегъэпсыхьанкIэ проект-лъыхъон Iофыгъохэр зэшIуахыщтых. ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэр купэу «Россетым» хэхьэ ыкIи Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ электроэнергиер аIэкIэгъэхьэгъэным фэгъэзагъ.

Адыгэ электрическэ сетьхэм квадрат километрэ мини 10 фэдиз хъурэ чIыпIэу нэбгырэ мин 500-м ехъу зыщыпсэурэм ифэIо-фашIэхэр агъэцакIэх. Предприятием электроэнергиер муниципальнэ образованиймэ: Мыекъопэ, Джэджэ, Шэуджэн, Кощхьэблэ, Красногвардейскэ районхэм ыкIи Мыекъуапэ, джащ фэдэу Краснодар краимкIэ Шытхьэлэ ыкIи Апшеронскэ районхэм аIэкIегъахьэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах