Примерное время чтения: 2 минуты
38

Павел Астаховыр Адыгеим щыIагъ

Фото: Из архива пресс-службы Главы РА

Сабыим ифитыныгъэхэр къэухъумэ­гъэн­хэм­кIэ Уполномоченнэу Урысые Федерацием и Президент дэжь щыIэ Павел Астаховыр Адыгеим щыIагъ.

Уполномоченнэр апэу зэ­кIолIагъэр къэралыгъо бюджет учреждениеу «Унагъомрэ сабыйхэмрэ IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Красногвардейскэ чIыпIэ гупчэр» ары. Джырэ уахътэ реабилитацие зыкIурэ сабый ыкIи Iэтэхъо 22-рэ гупчэм къеуалIэ ыкIи нэбгырэ 32-мэ ащ ренэу ща­лъэплъэх, щаIыгъых.

Нахьы­бэрэмкIэ ахэр щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ кIэ­лэцIыкIух, аныбжьыр илъэ­си 4-м къыщегъэжьагъэу илъэс 14-м нэсы.

Павел Астаховыр ахэм яфэIо-фашIэхэр зэра­гъэцакIэхэрэм, яфитыныгъэхэр ухъумагъэхэ зэрэхъухэрэм защигъэ­гъозагъ.

Нэужым Павел Астаховым Тхьа­кIущынэ Аслъан IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. РайонитIум ащи­лъэгъугъэм изэфэхьысыжьхэр Уполномоченнэм къы­шIыгъэх, анахьэу анаIэ зы­тырагъэтын фэе лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх.

Ахэм ащыщых сабыйхэм творческэ амалэу аIэкIэлъхэм хагъэ­хъон амал яIэныр, ахэм Iоф адэ­зышIэрэ специалист ныб­жьыкIэхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэныр, нэмыкIхэри. КIэлэцIыкIу унэ-интернатхэм, коррекционнэ еджапIэхэм адэжь ежь са­быйхэм къыхахырэ уполномоченнэхэр ащыIэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщэу къыIуагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах