Примерное время чтения: 1 минута
53

КIэлэегъэджэ анахь дэгъур къэнэфагъ

«АдыгеимкIэ илъэсым ианахь кIэлэегъэджэ дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэу, текIоныгъэ ыкIи ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан къафэгушIуагъ. ЫкIи яIофшIэнкIэ къа­лэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх.

- Зэнэкъокъум зыщызыушэтыгъэ кIэлэегъаджэхэм Iэ­пэIэсэныгъэшхо зэрахэлъыр, яIофшIэн хэшIыкIышхо зэрэ­фыряIэр джыри зэ къаушы­хьатыгъ, - къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Хагъэунэфы­кIырэ чIыпIэхэр зэнэкъокъум къыщыдэзыхыгъэхэм АР-м ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ ахъщэ шIухьафтынэу сомэ мин 20 зырыз ыкIи дипломхэр аратыжьыгъэх.

Джащ фэдэу зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ пстэуми къафэгу­шIуагъ, экономикэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, про­фессорэу, Къэралыгъо Советым - Ха­сэм и Комитет ипащэу КIэ­рэщэ Ан­заур.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах