Примерное время чтения: 2 минуты
7

Республикэм итамыгъэ шъхьаIэхэр зытет почтэ маркэ къыдагъэкIыгъ

Майкоп, 17 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгеим ия 100-рэ илъэс ехъулIэу къыдагъэкIыгъэ маркэм штемпель зыщытырадзэгъэ Iофтхьабзэр АР-м и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ щыкIуагъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, федеральнэ почтэ зэпхыныгъэмкIэ къулыкъоу «Почта России» зыфиIорэм АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ иупчIэжьэгъоу Василий Гончаровым, Урысыем и ЛIыхъужъэу, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард почтэ маркэм штемпель тырадзагъ. Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, «Почта России» зыфиIорэ къулыкъум илIыкIохэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихыгъ.

«МэфэкI лъапIэхэм яхъулIэу почтэ маркэхэр къыдэгъэкIыгъэнхэр тихэгъэгу бэшIагъэ хабзэ зыщыхъугъэр. АхэмкIэ Урысыем итарихъ, хэгъэгум ищыIэныгъэ къыхэхъухьэрэ хъугъэ-шIэгъэшхохэр зэрагъэшIэн алъэкIыщт. Илъэси 100 гъогууанэ къэзыкIугъэ Адыгеим имэфэкI ащ фэдэ хъугъэ-шIэгъэшхохэм зэу ащыщ. Тикъэралыгъо итарихъ ар изы Iахь. Почтэ маркэхэу къыдагъэкIыгъэхэм Адыгеим илъэси 100 гъогууанэ къызэрикIугъэр зэратетыр лъэшэу тигуап. Ащ фэдэ Iофтхьабзэм къыгъэлъэгъуагъ республикэмрэ хэгъэгумрэ яхэхъоныгъэ тичIыпIэгъу пстэуми яIахьэу хашIыхьагъэм осэшхо къызэрэфашIыгъэр», — къыIуагъ Владимир Нарожнэм.

ГущыIэхэу «Илъэси 100», «Адыгэ Республик» зыфиIохэрэр зытетхэгъэ маркэр хъураеу щыт, республикэм ибыракърэ игербрэ ашъо фэд ащ шъоу иIэр. ПстэумкIи маркэ мин 23-рэ къыдагъэкIыгъ.

Юбилей маркэр Адыгеим ия 100-рэ илъэс ехъулIэу къыдагъэкIыгъэ почтэ блокым хэхьэ. Республикэм игерб, Мыекъуапэ имэщыт, республикэм и Лъэпкъ музей, и Правительствэ зычIэт унэр, Свято-Михайло-Афонскэ монастырыр, саугъэтэу «ЕгъэшIэрэу Урысыем тыригъус», Адыгеим ичIыопс баиныгъэхэр, илъэпкъ тхыпхъэ-хэр ащ тешIыхьагъэх. Юбилей почтэ блок 300 Адыгеим къыIэкIэхьагъ.

«Адыгеир Темыр Кавказым ишъолъыр анахь лъэгъупхъэхэм, лъэпкъ хабзэхэр дахэу зыщызэрахьэхэрэм зэу ащыщ. Адыгеим имэфэкI ехъулIэу почтэ маркэу къыдагъэкIыгъэр лъэпкъ культурэ бай республикэм зэриIэм изы шыхьат. Фае пэпчъ амал иIэщт игупсэхэу, инэIуасэхэу Урысыем исхэм ащ фэдэ маркэр афигъэхьынэу. Республикэм исыд фэдэрэ почтэ къутами маркэхэр къыщащэфын алъэкIыщт», — къыIуагъ федеральнэ почтэ зэпхыныгъэмкIэ къулыкъоу «Почта России» зыфиIорэм АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ иупчIэжьэгъоу Василий Гончаровым.

ШышъхьэIум и 17-м фаехэм Мыекъуапэ игупчэ почтэ маркэм штемпель щытырадзэн алъэкIыщт. Ащ фэдэ конвертым юбилеим илоготип, штемпелым республикэм ибыракъ атетых.

 «Адыгеим ия 100-рэ илъэс республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ мэфэкIэу щыт. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ышIыгъэ Указым диштэу ащ игъэмэфэкIын макIо. Рахъухьэгъэ Iофтхьабзэхэм адиштэу социальнэ псэуалъэхэмрэ инфраструктурэ псэуалъэхэмрэ агъэпсыщтых, концертхэр, къэгъэлъэгъонхэр, просветительскэ, патриотическэ Iофтхьабзэхэр бэу зэхащэщтых. «Почта России» лъэшэу тыфэраз Адыгеим фэгъэхьыгъэ почтэ блокымрэ юбилей маркэмрэ якъыдэгъэкIын къызэрадыригъэштагъэм фэшI. Ахэм амалышIу къатыгъ хэгъэгум исхэм тиреспублики, ащ ичIыпIэ лъэгъупхъэхэми нэIуасэ зафашIынэу», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм къытегущыIэзэ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах