Материалы по теме: Адыгеим

Программэу «Iэрыфэгъу щыIакI» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэрэкIорэр сэкъатныгъэ зиIэхэм зэрэзэхашIэрэм, джащ фэдэу джыри зэшIохыгъэн фаехэм КъумпIыл Мурат защигъэгъозагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, проектым игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Виталий Мутко хигъэунэфыкIыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрагъэцакIэрэм изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх вице-премьерэу Сапый Вячеслав
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгеим ыцIэкIэ зэIукIэгъум хэлэжьагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
АДЫГЭ ДУНАЙ
КIэлэегъэджэ сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми гущыIэ дэхабэ къафиIуагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур
АДЫГЭ ДУНАЙ
Республикэм итворчествэ купхэм, орэдыIохэм къагъэхьазырыгъэ концертымкIэ мэфэкI зэхахьэр зэфашIыжьыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Фестивалыр зэдэлэжьэныгъакIэхэм якъэкIуапIэу, ащ хэлажьэхэрэм ясэнэхьат ишэпхъэ лъагэхэм ягъэлъэгъуапIэу зэрэхъущтымкIэ ицыхьэ зэрэтелъыр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Мыгъэ нэбгырэ мини 10,5-рэ, дунаим ихэгъэгу 80-мэ ащызэхэщэгъэ компание 200-м ехъумэ ялIыкIохэр ащ хэлэжьэщтых
АДЫГЭ ДУНАЙ
загрузить ещё