Материалы по теме: Адыгеим

2024-рэ илъэсым ехъулIэу бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ахэщагъэхэм япчъагъэ нэбгырэ мин 58-м республикэм щыкIэдгъэхьан фае
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгеим зэкIэмкIи шъолъыр проект 50 щагъэхьазырыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Программэу «Iэрыфэгъу щыIакI» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэрэкIорэр сэкъатныгъэ зиIэхэм зэрэзэхашIэрэм, джащ фэдэу джыри зэшIохыгъэн фаехэм КъумпIыл Мурат защигъэгъозагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, проектым игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Виталий Мутко хигъэунэфыкIыгъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрагъэцакIэрэм изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх вице-премьерэу Сапый Вячеслав
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгеим ыцIэкIэ зэIукIэгъум хэлэжьагъ республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
АДЫГЭ ДУНАЙ
загрузить ещё

Топ 5 читаемых