29

Шэпхъэ гъэнэфагъэхэм зэратекIыжьыщтхэ апэрэ чэзыур

Майкоп, 15 мая - АиФ-Адыгея.

Коронавирусым зимыушъомбгъуным тегъэпсыхьагъэу гъэтхапэм и 17-м къыщегъэжьагъэу Адыгэ Республикэм шэпхъэ гъэнэфагъэхэр щагъэфедэхэу рагъэжьэгъагъ. Ахэр зэрэтырахыжьыхэрэм ехьылIэгъэ унашъор Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ештэфэ нэс а шапхъэхэм зэрарыгъозэщтхэр Оперативнэ штабым иунашъо щыкIагъэпытыхьажьыгъагъ.

Урысые Федерацием и Президент 2020-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 11-м ышIыгъэ Указэу N 316-р зытетэу «Коронавирусым зызэриушъомбгъурэм епхыгъэу Урысые Федерацием ишъолъырхэм санитар-эпидемиологие лъэныкъомкIэ яIофхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ шапхъэу щыIэхэр зэрэлъагъэкIотэщтхэ шIыкIэр гъэнэфэгъэным ехьылIагъ» зыфиIорэм диштэу непэкIэ Iоф зышIэнэу Iизын зэратыгъэхэр зэпымыоу лэжьэрэ организациехэр, зэпыу зимыIэ технологическэ процессым тегъэпсыхьэгъэ оборудование зиIэ организациехэр; медицинэ, аптечнэ организациехэр; гъомылапхъэхэмрэ бэрэ агъэфедэрэ товархэмрэ цIыфхэм аIэкIэзыгъахьэрэ организациехэр; ошIэ-дэмышIэ Iофхэр къызыхъухэкIэ ыкIи (е) цIыфхэм къягоон зылъэкIыщт узым зиушъомбгъуным ищынагъо щыIэ зыхъукIэ зэкIапхьэ мыхъущт Iофхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэр; зэкIапхьэ мыхъущт гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр, хьылъэхэм яилъхьанрэ яихынрэ япхыгъэ IофшIэнхэр зэшIозыхырэ организациехэр; финанс фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэр ары.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы Указым диштэу унашъо ыштагъ зэпахырэ узым зызэриушъомбгъурэм елъытыгъэу шэпхъэ гъэнэфагъэхэм затекIыжьыщтхэ апэрэ чэзыум Адыгэ Республикэр зэрэхахьэрэм фэгъэхьыгъэу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ 2020-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 10-м ышIыгъэ унашъоу N 45-р зытетэу «Коронавирусым зызэриушъомбгъурэм епхыгъэу Урысые Федерацием щыпсэухэрэм санитар-эпидемиологие лъэныкъомкIэ яIофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным тегъэпсыхьагъэу Урысые Федерацием и Президент и Указхэм ягъэцэкIэнкIэ амал тедзэхэу зэрахьащтхэм яхьылIагъ» зыфиIорэм диштэу непэкIэ Адыгеим щылэжьэнхэу Iизын зэратыгъэхэр мыщ къыкIэлъыкIорэ IофшIэн лъэпкъхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэр ары:

псэолъэшIын IофшIэнхэм апылъхэр;

псэолъапхъэхэр къыдэзыгъэкIыхэрэр;

пхъэхэр, псэолъапхъэхэр, санитар-техническэ оборудованиер зыщэхэрэр;

чIычIэгъ байныгъэхэр къычIэзыхыхэрэр;

пхъэр зэпызыхыхэрэр ыкIи зыупсхэрэр;

пхъэм хэшIыкIыгъэ конструкциехэмрэ пхъашIэхэм аIапэ къыпыкIырэ пкъыгъохэм афэдэхэмрэ зышIыхэрэр;

мебелыр къыдэзыгъэкIыхэрэр;

псэолъапхъэхэр зыгъэхьазырхэрэр;

химическэ продуктхэр къыдэзыгъэкIыхэрэр;

пластмассэ пкъыгъохэр къыдэзыгъэкIыхэрэр;

гъучI пкъыгъо хьазырхэр, машинэхэр, оборудованиер къыдэзыгъэкIыхэрэр;

машинэхэмрэ оборудованиемрэ зыгъэцэкIэжьхэрэр, монтаж зышIыхэрэр;

автотранспортыр зыгъэцэкIэжьхэрэр, яфэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэр;

автомобиль пкъыгъохэр, мотор гъэстыныпхъэр розничнэу зыщэхэрэр;

автомобиль псынкIэхэмрэ хьылъэ автомобильхэмрэ зыщэхэрэр;

полиграфическэ IофшIэнхэр зыгъэцакIэхэрэр;

розничнэу нэгъунджэхэр зыщэхэрэр, ащ хэхьэх тучан гъэнэфагъэхэм нэгъунджэхэр зэращаугъоижьхэрэр, зэращагъэцэкIэжьхэрэр;

компьютерхэр, цIыфхэм унэгъо кIоцIым щагъэфедэрэ пкъыгъохэр зыгъэцэкIэжьхэрэр;

шэкIымрэ мехымрэ ахэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр зыгыкIыхэрэр, химическэу зыукъэбзыхэрэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Указ диштэу мыщ фэдэ IофшIэн лъэпкъхэм апылъ предприятиехэм жъоныгъуакIэм и 12-м къыщегъэжьагъэу лэжьэнхэу Iизын аратыгъ:

гъомылапхъэхэр, цIыфхэм бэрэ агъэфедэрэ товархэр, чъыгхэтэлэжьынымкIэ товархэр зыщэрэ предприятиехэм;

автотранспортым итхьакIын фэгъэзагъэхэм.

Зэпахырэ узымкIэ Iофхэм язытет хъурэм елъытыгъэу мы охътэ благъэм парикмахерскэхэм, цIыфхэм зызыщагъэдахэрэ салонхэм, троллейбусхэм Iоф ашIэу рагъэжьэжьынэу рахъухьэ. Ащ фэдэ Iофыгъохэм тхьэмафэм ыкIэм нэс ахэплъэщтых.

Ведомствэ гъэнэфагъэхэм пшъэрылъ афашIыгъ цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ, мыгъомылэпхъэ товархэр зыщэрэ организациехэм санитар-эпидемиологие шапхъэхэр къызэрэдалъытэрэр ауплъэкIунэу.

Илъэс 65-рэ ыкIи ащ нахьыбэ зыныбжьхэр, хэужъыныхьэгъэ уз зиIэхэр яунэхэм арысынхэмкIэ шапхъэхэр Адыгеим щылъагъэкIуатэх. Социальнэ дистанцированиер джыри къыдалъытэн фае, цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэрэ Iофтхьабзэхэр зэхащэхэ хъущтхэп. Урамым щытезэкIухьанхэ, спортым пылъынхэ залъэкIыщтыр дистанциемрэ санитар шапхъэхэмрэ къыдалъытэхэ зыхъукIэ ары. ЦIыфхэр бэу зыщызэIукIэрэ чIыпIэхэм ащыIэхэ хъущтэп, кIэлэцIыкIу джэгупIэхэми ар афэгъэхьыгъ.

IофшIэныр къызэтезымыгъэуцогъэ предприятиехэм шIокI имыIэу Iалъэхэмрэ маскэхэмрэ ащагъэфедэн фае. Iизын зэратыгъэ предприятиехэм IофшIэныр рагъэжьэжьыным ыпэкIэ санитар-эпидемиологие шапхъэхэр къызэрэдалъытэщтхэмкIэ, коронавирусым зимыушъомбгъуным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрэзэрахьащтхэмкIэ планхэр зэхагъэуцон, пшъэдэкIыжь зыхьыщтхэр агъэнэфэн, шапхъэхэр къызэрэдалъытэрэр мафэ къэс ауплъэкIун фае. Ащ фэдэ шапхъэхэм затехьэхэ нэуж ары организацием ипащэ предприятиер санитар шапхъэхэм зэрадиштэрэм ехьылIэгъэ мэкъэгъэIоу предприятием Iоф ышIэу зиублэжьыгъэ мафэр зыщыхэгъэунэфыкIыгъэмрэ IофышIэхэм пропускхэр къафитхыкIыгъэнхэмкIэ заявкэмрэ муниципальнэ образованием зыIэкIигъахьэхэрэр.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах