Новости по теме: тын лъапIэхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан АР-м и Лъэпкъ театрэ ыкIи Адыгеим и Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Налмэсым» иартистхэм ащыщхэр тыгъуасэ ригъэблэгъагъэх, ахэм яIофшIэнкIэ къалэжьыгъэ тын лъапIэхэр аритыжьыгъэх
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан республикэ тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх
АДЫГЭ ДУНАЙ