Примерное время чтения: 2 минуты
34

Адыгеим апэрэу щыкIощт

Республикэм атлетикэ онтэгъум хэхъоныгъэ щишIынымкIэ амалэу щыIэхэм, атлетикэ онтэгъумкIэ республикэ Гупчэм ипроект епхыгъэ IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм, спортсменхэм акIуачIэ зэтырагъэуцожьынымкIэ ыкIи тренировкэхэр ашIынхэмкIэ федеральнэ базэ Адыгеим щызэхэщэгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысыем атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие (ФТАР) ипрезидентэу Максим Агапитовымрэ зэдыряIэгъэ зэIукIэгъум, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, АР-м атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие игъэIорышIапIэ итхьаматэу Былымыхьэ Рэщыд, атлетикэ онтэгъумкIэ республикэ еджапIэм ипащэу Сихъу Рэмэзан.

ЗэIукIэр къызэIуихызэ республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, атлетикэ онтэгъур Адыгеим испорт лъэпкъ шъхьаIэхэм зэу ащыщ. Мы аужырэ илъэсхэм Федерацием иIэпыIэгъу хэлъэу спорт инфраструктурэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ бэ зэшIохыгъэ хъугъэр.

«Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ иеджапIэ хэбзэ шIагъохэр иIэ хъугъэх, ичемпионхэри зэлъашIэх, мылъку лъэныкъомкIи лъэпсэ пытэ иI. А пстэуми джыри нахь зягъэушъомбгъугъэн ыкIи ыпэкIэ лъыкIотэгъэн фае. Урысыем атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие а спорт лъэпкъымкIэ Гупчэ республикэм щызэхэщэгъэныр игъоу зэрэтлъэгъурэм къыдыригъэштагъ. ЧIыпIэри ащ пае дгъэнэфэгъах, проект документацием игъэхьазырын джырэкIэ макIо. Тэ зэдэлэжьэныгъэм тыфэхьазыр, урысые шапхъэхэм адиштэрэ зэнэкъокъухэр республикэм щызэхэщэгъэнхэмкIи ящыкIэгъэ амалхэр ядгъэгъотыщтых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Максим Агапитовым къыIотагъ кIалэхэмрэ пшъашъэхэмрэ зыхэлэжьэщтхэ зэнэкъокъу атлетикэ онтэгъумкIэ Мыекъуапэ мы илъэсым шэкIогъум щызэхэщэгъэным епхыгъэ ухьазырын IофшIэнхэр зэрэкIохэрэм фэгъэхьыгъэу. Джащ фэдэу мы илъэсым бжыхьэм Мыекъуапэ ветеранхэм азыфагу зэнэкъокъу щызэхащэнэу агъэнэфагъ.

«Атлетикэ онтэгъум хэхъоныгъэ Адыгеим щешIы, тапэкIи ащ нахь зызэриушъомбгъущтыр къэнафэ. Мы спорт лъэпкъымкIэ республикэр пэщэныгъэ зыIыгъ шъолъырхэм зыкIэ ащыщ: шъуиспортсмени 8 хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт. Апэрэ чIыпIэм икъыдэхынкIэ урысые зэнэкъокъум мэхьанэшхо иIэщт, республикэм апэрэу ащ фэдэ шапхъэхэм адиштэрэ зэнэкъокъухэр зэхищэщтых», — къыIуагъ Федерацием ипрезидент.

Максим Агапитовым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, лъэгэпIэ инхэм адиштэрэ ащ фэдэ зэнэкъокъухэр щызэхэщэгъэнхэмкIэ Адыгеим ищыкIэгъэ амалхэр зэкIэ иIэх. Джащ фэдэу хэгъэгум ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыщт спортсменхэр щызэIукIэнхэмкIэ ыкIи тренировкэхэр щашIынхэмкIэ Iэрыфэгъущт. Жьыр къабзэ, чIыопсыр дахэ, логистикэм хэхъоныгъэ ышIыгъ, спортымкIи хэбзэ шIагъохэр ащ иIэ хъугъэх. А пстэури къыдилъыти, атлетикэ онтэгъумкIэ Урысыем и Федерацие ипрезидент игъо къафилъэгъугъ спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэмкIэ Урысыем икомандэхэм ахэхьэрэ спортсменхэм акIуачIэ зыщапсыхьащт ыкIи тренировкэхэр зыщашIыщтхэ федеральнэ базэ республикэм щызэхэщэгъэнэу.

Республикэм и ЛIышъхьэ проектым дыригъэштагъ ыкIи комитетым пшъэрылъ фишIыгъ ар пхырыщыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэр ыгъэунэфынхэу.

 

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах