Примерное время чтения: 2 минуты
15

Адыгеим и ЛIышъхьэ «Агрокомплексым» ипащэ IукIагъ

Майкоп, 25 марта - АиФ-Адыгея.

Республикэм щыкIорэ ермэлыкъхэм ахэлэжьэгъэныр, социальнэ мэхьанэ зиIэ гъомылапхъэхэр оптовэ уасэхэмкIэ IугъэкIыгъэнхэр, товар куп гъэнэфагъэхэр амыгъотхэу къызэрэхэкIырэм гъунэ фэшIыгъэныр – ахэр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр арых къаIэтыгъэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Iахьзэхэлъ обществэу «Агрокомплексым» игенеральнэ директорэу Евгений Хворостинымрэ зызэIокIэхэм.

Джащ фэдэу мы зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, предпринимательхэм, гъомылапхъэхэр анахьыбэу аIэкIэзыгъахьэхэрэм адыриIэгъэ зэIукIэгъу заулэхэм атегъэпсыхьагъэу «Агрокомплексым» ипащэ ар IукIагъ.

«Непэ тихэгъэгу пэшIуекIорэ санкциешхохэр зыщыщыIэхэ лъэхъанэу щыт. Урысыем и Правительствэ кризисым пэуцужьырэ Iофтхьабзэхэр рехъухьэх, ахэм амал къатыщт республикэм ыкIи зэрэхэгъэгоу а санкциехэм тхьамыкIэгъо кIэуххэу къызыдахьын алъэкIыщтхэм къакIегъэчыгъэнымкIэ. А лъэныкъомкIэ зишIуагъэ къэкIощтхэм, уасэхэм ахамыгъэхъонымкIэ амал гъэнэфагъэхэм ащыщых тхьаумэфэ мафэхэм зэхащэрэ ермэлыкъхэр. Оптовэ уасэхэмкIэ цIыфхэм гъомылапхъэхэр ахэм ащащэфын алъэкIы. ТэркIэ мэхьанэ зиIэр фирмэу «Агрокомплексыр» ащ фэдэ Iофтхьабзэхэм нахь игъэкIотыгъэу къахэгъэлэжьэгъэныр ары. Мыщ фэдэ лъэхъэнэ гумэкIыгъом цIыфхэм ящыIакIэ нахь псынкIэ зэрафэтшIыщтым пае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ дгъэцэкIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Евгений Хворостиным къызэриIуагъэмкIэ, компаниер ащ фэдэ зэдэлэжьэныгъэм фэхьазыр. Гъомылапхъэхэм, социальнэ мэхьанэ зиIэхэри зэрахэтхэу, яспискэ зэхагъэуцогъах, республикэм щызэхащэрэ ермэлыкъхэм ахэр къарахьылIэщтых. КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, товар заулэмэ ауасэ оптовэ уасэхэм анахь цIыкIу ашIын алъэкIыгъ.

Игъоу къафалъэгъугъэ уасэхэм зызащегъэгъозэ нэуж республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ ахэр зыпкъ итынхэм мэхьанэшхо зэриIэр ыкIи щэф- щэжьыным пылъхэм ахэр къызфагъэфедэнхэмкIэ пэрыохъу тафэхъун зэрэфаер.

ЗэIукIэгъум икIэухым КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ къалэу Мыекъуапэ, псэупIэхэу Яблоновскэмрэ Инэмрэ гъэпсэфыгъо мафэхэм ермэлыкъхэр защызэхащэхэкIэ компаниеу «Агрокомплексым» къыгъэхьазырырэ гъомылапхъэхэр игъэкIотыгъэу къаIэкIагъэхьанхэу. ХэушъхьафыкIыгъэу республикэм и ЛIышъхьэ зигугъу къышIыгъэр еджапIэхэм яшхапIэхэм гъомылапхъэхэр къаIэкIэзыгъахьэхэрэмрэ компание инхэмрэ язэпхыныгъэхэр нахь агъэпытэнхэр ары.

Джащ фэдэу зэIукIэгъухэр Адыгеим и ЛIышъхьэ адыриIагъ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Ханскэ чэтэхъо фабрикэм» ипащэу Бырдж Хьаджымосрэ «АНТЦ РИС-м» игенеральнэ директорэу Хъурмэ Хьазрэтрэ.

Мы предприятиехэм чэтылымрэ пынджымрэ къагъэхьазыры, анахь игъэкIотыгъэу цIыфхэм агъэфедэрэ гъомылапхъэхэм ахэр ахэхьэх ыкIи уасэхэри къэралыгъом егъэнафэх.

Предприятие инхэм япащэхэм уасэхэм ахамыгъэхъонымкIэ республикэм и ЛIышъхьэ игъоу ылъэгъугъэхэм адырагъэштагъ ыкIи муниципальнэ ермэлыкъхэм ятовархэр къаращэлIэнхэм зэрэфэхьазырхэр къыхагъэщыгъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах