19

Адыгеим и ЛIышъхьэ къулыкъушIапIэхэм япащэхэм язэфэхьысыжьхэм ядэIугъ

Майкоп, 7 мая - АиФ-Адыгея.

Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ Оперативнэ штабым зэхэсыгъоу иIагъэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ. Санитар-эпидемиологие Iофхэм язытетрэ ыпэкIэ къафагъэуцугъэгъэ пшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэмкIэ ведомствэхэм япащэхэм зэфэхьысыжьэу къашIыгъэхэмрэ мыщ щядэIугъэх.

Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем къызэриIуагъэмкIэ, зэрэ Урысыеу зыпштэкIэ, коронавирусыр республикэм къыщызэутэлIагъэхэм япчъагъэ фэди 2,3-кIэ нахь макI. Нэбгырэ мин 19-м ехъу тестхэм къахарагъэубытагъ. Джыри тест-системэ мин 11-м ехъу щыI.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, инфекционнэ госпиталым нэбгырэ 86-рэ чIэлъ, нэбгырэ 62-мэ амбулаторнэу яIазэх. Нэбгырэ 97-мэ япсауныгъэ зэтеуцожьыгъ, нэбгыри 7-мэ хьадэгъур къафэсыгъ. Реанимацием нэбгыри 4 чIэлъ, зы нэбгырэ ИВЛ аппаратым пышIагъ.

Тестхэр нахьыбэу аIыхыгъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Апэрэ чэзыоу ахэм къахарагъэубытэн фаехэр щынэгъуапIэ нахь зышъхьарытхэр: псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ IофышIэхэр, республикэм икIыхэзэ нэмыкI чIыпIэхэм ащылажьэхэрэр ары.

— Зэпахырэ узым зыкъызыщиштэгъэ чIыпIакIэхэр псынкIэу къыхэгъэщыгъэнхэм пае лабораториехэм амалэу яIэхэм зядгъэушъомбгъун, тестхэр нахьыбэу аIыхыгъэнхэ фае. Ахэм шIуагъэу къатырэм зыкъегъэIэтыгъэн, медицинэ IофышIэхэр, ящыIэныгъэкIэ цIыфхэм ящыкIэгъэ пкъыгъохэр къыдэзыгъэкIырэ предприятиехэм ащылажьэхэрэр тестхэм къахягъэубытэгъэн фае, — хигъэунэфыкIыгъ республикэм ипащэ.

КъумпIыл Мурат джащ фэдэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иконтрольнэ гъэIорышIапIэ пшъэрылъ фишIыгъ Оперативнэ штабым ышIыгъэ унашъохэр зэрагъэцакIэхэрэр зэфихьысыжьынхэу.

Медицинэ IофышIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэми зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, врач 550-мэ яшIэныгъэ Пшызэ медицинэ университетым щыхагъэхъуагъ, Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ зэрэрихъухьагъэм тетэу медицинэ IофышIэ 1630-мэ яIэпэIэсэныгъэ зыкъырагъэIэтыгъ. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым имединститути врачхэр щагъэсэщтых.

Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ медицинэ кадрэ резервыр агъэпытэнэу, апшъэрэ курсхэм ащеджэрэ студент-медикхэу, врачхэу ищыкIэгъэ ухьазырыныгъэ зиIэхэр зыхагъэхьащтхэ медицинэ бригадэхэр зэхащэнхэу.

Коронавирусым зэреIазэхэрэм емыпхыгъэ медицинэ фэIо-фашIэхэр зэрэзэхэщэгъэнхэ фэе шIыкIэми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Уз пстэухэмкIи Iофхэм язытет зэхафынэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ.

Предприятиехэм Iоф ашIэу заублэжьыщтым тегущыIэхэ зэхъум, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав къыIуагъ республикэм ибэдзэрхэр Iоф ашIэным зэрэфэхьазырхэр ыкIи зэпахырэ узымкIэ Iофхэм язытет тапэкIэ хъурэм елъытыгъэу жъоныгъуакIэм и 12-м ыуж ахэр къызэIуахыжьынхэм иIофыгъо ухаплъэмэ зэрэхъущтыр.

Экономикэм иотраслэхэу IофшIэныр езыгъэжьэжьыщтхэм санитар-гигиенэ шапхъэхэр шIокI имыIэу къыдалъытэн зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«Хэукъоныгъэ зышIыгъэ производствэхэу, организациехэу къыхэжъугъэщыхэрэр зэфэшъушIых. Iофым изытет елъытыгъэу пхъашэу тызекIон фаеу хъущт», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ТекIоныгъэшхом ия 75-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу зэрахьащтхэми зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи СМИ- хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къыIотагъ коронавирусымкIэ Iофхэм язытет хъугъэм епхыгъэу Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэм яплан зэрэзэхагъэуцуагъэр, онлайн амалхэр ащ бэу зэрэщагъэфедэщтхэр.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом щыхагъэунэфыкIыгъ «георгиевскэ лентэ» мин 20 республикэм къызэрэIукIагъэр, унэ Iупэхэр рыдгъэдэхэнхэу ТекIоныгъэм ибыракъ мини 10 федеральнэ гупчэм къызэрэтIэкIигъэхьагъэр. ЖъоныгъуакIэм и 9-м Гупчэ мемориалым дэжь къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьанхэу, республикэм и ЛIышъхьи а Iофтхьабзэм хэлэжьэнэу рахъухьэ. Мемориалым иIэгъо-блэгъу чъыгхэр щагъэтIысхьащтых. Заом илъэхъан аусыгъэ орэдхэр Мыекъуапэ иурамхэм ащыIущтых. Мы мафэм творческэ бригадэхэм ахэтхэм фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм театральнэ къэгъэлъэгъонхэр афызэхащэщтых. Республикэм щыпсэухэрэр яунэхэм арымыкIхэу Урысые Iофтхьабзэу «ТекIоныгъэм иостыгъэжъыехэр» зыфиIорэм хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. МэфэкI Iофтхьабзэхэр мэшIоустхъукIэ аухыщтых.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах