Примерное время чтения: 2 минуты
31

Адыгеим и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым щыкIощтых

Адыгэ Республикэм и Мафэхэр Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет бэдзэогъум и 6 — 8-м щыкIощтых. Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэсэу мыгъэ хэдгъэунэфыкIыщтым тегъэпсыхьагъэу ахэр щытых.

Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщтых ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр, ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэ игуадзэхэр, сенаторхэр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэр.

Адыгэ Республикэм и Мафэхэу ФедерациемкIэ Советым щыкIощтхэм япрограммэ хэхьэ ФедерациемкIэ Советым и Комитетхэм яигъэкIотыгъэ зэхэсыгъо заулэ. Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ анахь зигъо Iофыгъохэм ахэм щатегущыIэщтых. Адыгеим ихэхъоныгъэ шъхьаIэхэм парламентариехэм защагъэгъозэн алъэкIыщт ФедерациемкIэ Советым щызэхащэгъэ къэгъэлъэгъоным.

Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къыдалъытэрэ Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэм ащыщыщт «Урысые Федерацием ишъолъыр исыхьат» зыфиIорэр. ФедерациемкIэ Советым зэхищэрэ зэхэсыгъом диштэу ар рекIокIыщт. Адыгэ Республикэм ихэхъоныгъэкIэ амалхэу ыкIи гугъапIэхэу щыIэхэм афэгъэхьыгъэу сенаторхэм къафиIотэщт Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, джащ фэдэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэри къэгущыIэщт.

Ахэм анэмыкIэу УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэм Адыгеим и ЛIышъхьэ, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ, республикэм ыцIэкIэ ФедерациемкIэ Советым хэтхэу Хъопсэрыкъо Муратрэ Александр Наролинымрэ IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIэнэу рахъухьагъ.

«Парламентым иапшъэрэ палатэ шIуагъэ къэзытыщт зэдэгущыIэгъухэр дэтэшIых. Валентина Матвиенкэм ышъхьэкIэ ишIуагъэ къытигъэкIызэ, республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъуабэ зэшIотхын тлъэкIыгъ. ФедерациемкIэ Советым Адыгеим и Мафэхэр зэрэщыкIощтхэр шIуагъэ къэзытыщт Iофтхьабзэу хъущт, анахьэу тызгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр къэтIэтынхэм, къыддэхъугъэхэм ыкIи дгъэцакIэмэ тшIоигъохэм ащыдгъэгъозэнхэмкIэ ар амалышIу хъущт. Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс къызщыблагъэрэм республикэм и Мафэхэр ФедерациемкIэ Советым зэрэщыкIощтхэми мэхьэнэ гъэнэфагъэ иIэу щыт. Республикэм хэхъоныгъэу ышIырэм, гугъапIэу тапэкIэ тиIэхэм, Адыгеир щыIэныгъэмкIи бизнесымкIи анахьэу анаIэ зытырадзэрэ, зыIэпызыщэхэрэ лъэныкъоу зэрэщытым, нэмыкI шъолъырхэм янэкъокъуным иамал Адыгеим зэриIэр къыгъэлъэгъонымкIэ Iофыгъохэу зэшIуихыхэрэм татегущыIэщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм и Мафэхэм къадыхэлъытагъэу Адыгеим гъэхъагъэу иIэхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъуапIэми Iоф ышIэщт. Товархэу ыкIи фэIо-фашIэхэу республикэм шIукIэ къыфалъэгъухэрэм нэIуасэ афашIыщтых. Ащ нэмыкIэу Адыгеим ихудожественнэ купхэм якъэгъэлъэгъонхэр щыIэщтых.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах