12

Адыгеим IэпыIэгъур щагъэлъэшыгъ

Фото Алексея Гусева / АиФ
Майкоп, 8 апреля - АиФ-Адыгея.

Урысыем иполитикэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым селектор зэхэсыгъоу тыгъуасэ зэхищагъэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу, партием ишъолъыр къутамэ исекретарэу КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэр коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ цIыфхэм IэпыIэгъу зэрафэхъунхэ алъэкIыщтыр ыкIи мы IофшIэным волонтер организациехэм чIыпIэу щаубытырэр ары.

Дмитрий Медведевым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, коронавирусым иэпидемие нахь къеIыхыфэкIэ, Iофхэм язытет зыпкъ еуцожьыфэкIэ «Единэ Россиер» цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъущт.

«Федеральнэ Ситуационнэ гупчэ дгъэпсыгъэ, мафэ къэс телефонымкIэ нэбгырэ минипшI пчъагъэмэ ащ зыкъыфагъазэ, джащ фэдэу волонтер мин 80-м ехъумэ яIофшIэн зэхещэ. ЗищыкIагъэхэм, анахьэу зыныбжь хэкIотагъэхэм, гъомылапхъэхэр афахьых. Чэщи мафи зимыIэу Iоф зышIэрэ медикхэм яунагъохэм IэпыIэгъу афэхъух», — къыIуагъ Дмитрий Медведевым.

Зэпахырэ узым пэшIуекIогъэным фытегъэпсыхьэгъэ Урысые Iофтхьабзэу «ЗэкIэми тызэгъус» зыфиIорэм Адыгеир чанэу хэлажьэ. А IофшIэныр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

«Анахьэу тынаIэ зытетхэр непэ щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ нэжъ-Iужъхэр, сэкъатныгъэ зиIэхэр арых. Мыхэм гъомылапхъэхэр ыкIи унагъом щагъэфедэрэ пкъыгъо шъхьаIэхэр аIэкIэтэгъахьэх. ЦIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным яIахьышIу къыхалъхьэ бизнес-сообществэм, дин ыкIи общественнэ организациехэм ялIыкIохэм, гупыкI зиIэ цIыфхэм», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах