21

Агъэнэфэгъэ пIалъэхэм аухынхэу

Майкоп, 20 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэ министерствэхэмрэ муниципалитетхэмрэ япащэхэм тыгъуасэ адыриIэгъэ зэIукIэгъум социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэмкIэ Адыгеим иунэе программэ зэрагъэцакIэрэм щытегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур доклад шъхьаIэр къышIыгъ, программэр зэрагъэцакIэрэм ар къытегущыIагъ.

Iофтхьэбзи 9 зэрэзэрахьэрэм игъэкIотыгъэу зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Ахэм ягъэцэкIэн пае 2020-рэ илъэсым сомэ миллиардым ехъу къыхагъэкIыгъ.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, программэм къыщыдэлъытэгъэ апэрэ проектыр агъэцэкIэгъах — реабилитационнэ гупчэр, стоматологическэ поликлиникэр, цэшIэ лабораториер зыхэхьэрэ медицинэ гупчакIэр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Медицинэ гупчэм къыгот кIэлэцIыкIу поликлиникэм ишIыни ыкIэм фэкIо. Сомэ миллион 17 зыосэ мебелымрэ оборудованиемрэ къащэфынхэу рахъухьэ. Илъэсыр имыкIызэ унэр атыщт.

Дахъорэ Лэгъо-Накъэрэ зэзыпхырэ автомобиль гъогум изы Iахь (километрэ 11) игъэкIэжьынкIэ Iофышхо ашIагъ, ащ ипроцент 65-р агъэцэкIэгъах. Тыгъэгъэзэ мазэр имыкIызэ гъогур асфальткIэ апкIэщт. КъэкIорэгъым ащ игъэпсын зэрэщытэу аухыщт.

Поселкэу Краснооктябрьскэм дэт газ станцием игъэкIэжьын къихьащт илъэсыр ары заухыщтыр. Джыдэдэм проект документацием игъэхьазырын Iоф дашIэ. Тыгъэгъазэм Москва къикIыщт специалистхэм ар экспертизэ ашIыщт. КъэкIорэгъым псэуалъэм игъэкIэжьынкIэ IофшIэнхэр рагъэжьэщтых.

Сабыибэ зэрыс унагъохэм Мыекъуапэ къащыфыхагъэкIыгъэ чIыгу Iахьхэм яинженер инфраструктурэ илъэси 4-м къыкIоцI агъэпсынэу рахъухьэ. Джыдэдэм проект-сметэ документацием игъэхьазырын аухы. БэнэнымкIэ спорт еджапIэм игъэкIэжьыни къихьащт илъэсыр ары заухыщтыр.

КультурэмкIэ псэолъэ заулэ гъэкIэжьыгъэныр унэе программэм къыдыхэлъытагъ. ГущыIэм пае, культурэ-зыгъэпсэфыпIэ гупчэу Инэм дэтым игъэцэкIэжьын джыдэдэм ыуж итых, IофшIэнхэм япроцент 70-р зэшIуахыгъах. Илъэсыр имыкIызэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр аухынэу рахъухьэ. Джащ фэдэу пIалъэу агъэнэфагъэм культурэмкIэ Унэу «Факел» зыфиIорэм игъэцэкIэжьын аухыщт. Пушкиным и Унэу Мыкъуапэ дэтым изэтегъэпсыхьан графикым тетэу макIо. Инженер сетьхэр агъэкIэжьых, тыгъэгъазэм и 15-м нэс джырэ шапхъэхэм адиштэрэ оборудованиер къаIэкIагъэхьащт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ афишIыгъ культурэм и Унэхэм кинотеатрэхэр къащызэIухыгъэнхэм пае Iофэу ашIэрэмкIэ зэдырагъэштэнэу. Къихьащт илъэсым мылъкур зэрагъэфедэщт шIыкIэмкIи пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

«НепэкIэ ар зигъо Iофыгъоу щыт. Хэбзэ къулыкъухэмрэ проектхэм ягъэцэкIэн хэлэжьэрэ подрядчикхэмрэ язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэным мэхьанэшхо иI. Программэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр игъом ыкIи шIуагъэ къытэу агъэцэкIэнхэмкIэ ахэм зэрэзэдырагъаштэрэм бэ елъытыгъэр», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ унэе программэу 2020 – 2024-рэ илъэсхэм ателъытагъэр мэлылъфэгъум зэраухэсыгъэр, Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиныр ащ зэрэкIэтхэжьыгъэр. Унэе программэм къыщыдэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн пае федеральнэ бюджетым имылъку щыщэу сомэ миллиарди 5 республикэм къыфыхагъэкIыгъ. Мыгъэ программэм игъэцэкIэн фежьагъэх. Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъезыгъэIэтыщт унэе программэм игъэцэкIэн мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

«Мы лъэныкъомкIэ Урысые Федерацием и Правительствэ IэпыIэгъушхо къытеты. Пшъэрылъэу тиIэхэр шIуагъэ къытэу игъом дгъэцэкIэнхэм фэшI тэри тфэлъэкIыщтыр зэкIэ тшIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых