Примерное время чтения: 2 минуты
25

Анахь дэгъоу зыгъэфедагъэмэ Адыгеир ащыщ

пресс-служба главы Адыгеи
Майкоп, 21 августа - АиФ-Адыгея.

Шъолъыр хэхъоныгъэмкIэ Правительствэ комиссием и Президиум (иштаб) изэхэсыгъоу видеоселектор шъуашэкIэ тыгъуасэ зэхащэгъагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ.

Ар зэрищагъ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиным.

Гъогу псэолъэшIыныр зэрэкIорэм ыкIи мы лъэныкъомкIэ къэгъэлъэгъонэу щыIэхэм атегущыIагъэх. Урысыем иавтомобиль гъогу тедзэхэм ягъэпсын игугъу пшIын хъумэ, Марат Хуснуллиным къыкIигъэтхъыгъ охътэ кIыхьэм, 2035-рэ илъэсым нэс, телъытагъэу ахэмкIэ пшъэрылъхэр аухэсынхэ зэрэфаер. Урысыем исубъектхэм ялъэIу тхылъхэр мы илъэсым иIоныгъо мазэ и 15-м нэс атынхэу щыт.

«Мы Iофыгъор зэхэфыгъэн фае чIыпIэхэм яхэхъоныгъэ, транспортэу ащызекIорэм ипчъагъэ къыдыхэлъытагъэхэу, объектхэр зэратыщтхэм ичэзыу, ахъщэу апэIухьащтыр зыфэдизыр ыкIи къыздикIыщтыр гъэнэфагъэхэу. Мы Iофыгъом изэгъэкIун пылъыщтхэр Урысыем транспортымкIэ иминистерствэрэ Урысые автодорымрэ. Шъолъырхэри мы IофшIэным чанэу къыхэлэжьэнхэ фае», — къыIуагъ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ.

Зэхэсыгъом илъэхъан Марат Хуснуллиным къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, УФ-м и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ Фонд къыщыдэлъытагъ гъогу хъызмэтым тегъэпсыхьэгъэ мылъку тедзэу сомэ миллиард 15,7-рэ хъурэр. Мэхьанэшхо иI шъолъырхэм ащ фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэхэр адэшIыгъэнхэм.

Урысыем транспортымкIэ иминистрэу Евгений Дитрих игущыIэ зэхэсыгъор лъигъэкIотагъ. Административнэ Iофыгъохэр нахь къызэрыкIо зэрашIыгъэхэм ишIуагъэкIэ зигугъу тшIырэ лъэныкъом тегъэпсыхьэгъэ проектхэмкIэ зэзэгъыныгъэхэмрэ мылъкум игъэзекIонрэ япIалъэхэр агъэкIэкIын пшъэрылъхэр щытых. Мыщ дэжьым Адыгеир къыщыхагъэщыгъ УФ-м исубъектхэу процент 94-кIэ ыкIи нахьыбэу гъогу псэолъэшIынымкIэ пшъэрылъхэу зыфагъэуцужьыгъэхэр зыщагъэцакIэхэрэм.

Мы лъэныкъом тиреспубликэ анаIэ лъэшэу зэрэщытырагъэтырэр къыхэгъэщыгъэн фае. ГущыIэм пае, тишъолъыр Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогу проектышхо щагъэцакIэ. Мыщ иапэрэ чэзыоу километри 9 хъурэр 2009-рэ илъэсым атыгъ. ЯтIонэрэ чэзыумкIэ псэолъэшIыным (километри 10,4-м) къыдыхэлъытагъ лъэмыдж зэпырыкIыпIи 3. 2022-рэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ ар аухынэу агъэнафэ. Ащ нэмыкIэу IофшIэнхэр ыкIэм щыфагъакIох псыхъоу Шъхьэгуащэ зыщызэпырыкIыщтхэу псэупIэу Тульскэм екIолIэщт гъогур.

«Къоджэ псэупIэхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэ программэм игъэцэкIэн 2020-рэ илъэсым федеральнэ ыкIи шъолъыр бюджетхэм къахэхыгъэ мылъкоу сомэ миллион 211-м нахьыбэ пэIуагъэхьанэу щыт. ЧIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогуи 8 зэтырагъэпсыхьажьын ыкIи ашIын гухэлъхэр щыIэх.

Шъолъырым ихэхъоныгъэ-кIэ мэхьанэшхо зиIэ гъогу 17 агъэнэфагъ. Ахэм ащыщых: «Дахъо — Лэгъо-Нэкъэ бгы тешъу», «Гъозэрыплъ — Лэгъо-Нэкъэ бгы тешъу», «Мыекъуапэ къэзыухьэрэр», «Черниговскэр — Тыгъэмыпс», «Инэм — Адыгэкъалэ», «Тэхъутэмыкъуай — Козэт — Новэр — Яблоновскэр», «Шытхьалэ — Джаджэ — Дружба», «Краснооктябрьскэр — Къурджыпс — Дагестанскэр — Безводнэр», «Абдзэхэхьабл — Новосвободнэр», «Красногвардейскэр — Улап — Заревэр» зыфиIохэрэр ыкIи нэмыкIхэр.

«Ыпэ титэу хэхъоныгъэ тшIыным игугъапIэ занкIэу епхыгъ гъогухэм яшIынэу лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ къадыхэлъытагъэм. Ащ ишIуагъэкIэ шэпхъэшIухэм адиштэрэ ыкIи Iэрыфэгъоу щыт транспорт зэпхыныгъэ тиIэ хъущт. Ар — тапэкIэ хахъоу тиIэщтым изы къэкIуапIэу, непэ лъэшэу тынаIэ зытедгъэтын фаеу щытыр ары», — елъытэ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах