Примерное время чтения: меньше минуты
52

Апэрэ классым кIохэрэм аратыщтых

Майкоп, 17 августа - АиФ-Адыгея.

Хабзэ зэрэхъугъэу, апэрэ классым кIорэ кIэлэцIыкIу пстэуми шIэныгъэхэм я Мафэ тефэу еджапIэм къызщыфагъэфедэн алъэкIыщт пкъыгъохэр зыдэлъ Iалъмэкъ гъэкIэрэкIэгъэ цIыкIухэр аратыщтых.

Ахэм творчествэмкIэ къашъхьэпэн алъэкIыщт пкъыгъохэр (къэлэмхэр, краскэхэр, ручкэхэр ыкIи нэмыкI пкъыгъохэр), зэреджэщтхэ тхылъ IэпыIэгъоу «Си Адыгей» зыфиIорэр, гъогум щынэгъончъэу щызекIонхэмкIэ нэфынэм къезгъэгъэзэжьырэ ныбалъэхэр, джащ фэдэу еджэнымкIэ къызфагъэфедэн алъэкIыщт нэмыкI пкъыгъохэр адэлъыщтых.

Илъэс къэс зэхащэрэ Iофтхьабзэу «Апэрэ классым кIорэм ишIухьафтын» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу нэбгырэ мини 6,4-мэ ателъытэгъэ зэхэугъоегъэ пкъыгъохэр къащэфыгъах. Илъэси 5-кIэ узэкIэIэбэжьмэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIыкIэ а Iофтхьабзэм къыфагъэзэжьыгъ.

Апэрэ классым кIощтхэм ядневникхэм янэкIубгъохэм республикэм и ЛIышъхьэ ишIуфэс гущыIэхэм анэмыкIэу Адыгеим фэгъэхьыгъэ къэбархэри арагъотэщтых.

«Апэрэ классым кIорэ пстэуми сафэлъаIо дэгъоу еджэнхэу ыкIи сэгугъэ тишIухьафтынхэр агу рихьынхэу. Сицыхьэ телъ шIэныгъэхэм ядунай ахэм зэрашIогъэшIэгъоныщтым ыкIи зэрэзыIэпищэщтхэм», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах