Примерное время чтения: 2 минуты
28

АР-м и ЛIышъхьэ зипэщэ купым Татарстан ииндустриальнэ парк къыплъыхьагъ

Промышленностым ихэхъоныгъэкIэ ыкIи индустриальнэ шъолъырхэр Татарстан щызэхэщэгъэнхэмкIэ IофшIэкIэшIу амалэу яIэ хъугъэр Камскэ индустриальнэ паркэу «Мастер» зыфиIорэмрэ хэушъхьафыкIыгъэ экономикэ шъолъырэу «Алабуга» зыцIэмрэ АР-м и ЛIышъхьэ зипэщэ купым ащызэригъэшIагъ.

Паркэу «Мастер» зыфиIорэм ипащэхэм къаIотагъ промышленнэ чIыпIэм изэхэщэн фэгъэхьыгъэу ыкIи фэIо-фашIэу ахэм зэшIуахыщтхэм афэгъэхьыгъэу. Оборудованием игъэфедэнкIэ, производствэм иIофшIэн ыублэнымкIэ анахьэу анаIэ зытырадзэгъэ лъэныкъохэмкIэ лIыкIохэм упчIэхэр аратыгъэх. ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, Камскэ индустриальнэ паркэу «Мастер» зыфиIорэр Урысыем ииндустриальнэ паркхэу анахь гъэхъэгъэ инхэр зышIыхэрэм зыкIэ ащыщ. Ащ производствэм епхыгъэ ыкIи офис зэфэшъхьафхэр бэджэндэу аретых, инфраструктурэу ищыкIагъэр зэкIэ ахэм ахэт. Анахь лъэшэу IофшIэнымкIэ гъэхъагъэхэр зыщашIыхэрэр машинэшIыныр ары. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэм афытегъэпсыхьэгъэ предприятиехэми Iоф ашIэ.

Адыгеим илIыкIохэр резидент заулэхэм адэжь щыIагъэх, зэкIэми паркым чIыпIэу ыубытырэм Iоф щашIэ. Адыгеими ынаIэ зытыригъэтырэр промышленнэ шъолъырхэр зэхэщэгъэнхэмкIэ мыщ щагъэфедэрэ амалхэм афэдэхэр республикэм щагъэфедэнхэр ары. Джащ пае АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ промышленнэ паркхэр дэгъоу къызщызфагъэфедэрэ шъолъырхэм яIофшIакIэ икъоу зыщыгъэгъозэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр.

ХэушъхьафыкIыгъэ экономикэ шъолъырэу «Алабуга» зыфиIорэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ Татарстан IофшIэныр зэрэщызэхэщагъэм Адыгеим илIыкIохэми анаIэ тырадзагъ. НепэкIэ мы шъолъырым производствэ 30-м ехъу къыхеубытэ, IофшIэпIэ чыпIэхэр мини 10,5-рэ фэдиз мэхъух. Адыгеими ащ фэдэ гухэлъхэр иIэх. АР-м и Тэхъутэмыкъое район щызэхащэрэ промышленнэ паркым ишIогъэшхо къэкIощт республикэм иэкономикэ тапэкIи хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, IофшIэпIэ чIыпIэу мини 10 фэдиз щыIэ хъущт.

«Татарстанэу инвестиционнэ инфраструктурэ дэгъу зиIэм тшIогъэшIэгъонэу иIофшIэн зэрэзэхэщагъэм нэIуасэ зыфэтшIыгъ. ХэушъхьафыкIыгъэ экономикэ шъолъырэу «Алабуга» зыфиIорэми чанэу хэхъоныгъэ ешIы. Адыгеим апэрэ промышленнэ паркым изэхэщэнкIэ проектым игъэцэкIэн зэрэригъэжьагъэм къыхэкIэу индустриальнэ паркхэм язэхэщэнкIэ ыкIи промышленностым ихэхъоныгъэкIэ гъэхъагъэ зыхэлъ IофшIэнхэм икъоу защыдгъэгъозэным тэркIэ мэхьэнэ гъэнэфагъэ иI», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Адыгеимрэ Татарстанрэ япащэхэм язэIукIэ, Адыгэ Республикэм илIыкIохэмрэ Татарстан иправительствэрэ яигъэкIотыгъэ зэхэсыгъо зэхащэнэу джыри агъэнафэ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах