Примерное время чтения: 1 минута
6

AР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурaт хэлэжьагъ

Майкоп, 25 марта - АиФ-Адыгея.

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиным шъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Урысые Федерацием и Правительствэ комиссие ипрезидиум изэхэсыгъо зэрищагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Зэхэсыгъом Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэр лъэпкъ, федеральнэ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэр, ахэмкIэ зэзэгъыныгъэхэр зэрадашIыхэрэр ары. Хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ Iоф зыдашIэщт лъэныкъо шъхьаIэхэр Марат Хуснуллиным зэхэсыгъом къыщигъэнэфагъэх.

УФ-м псэолъэшIынымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ иминистрэу Ирек Файзуллинымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Iофтхьабзэм къыщыгущыIагъэх.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, сомэ миллиарди 5,7-рэ зытефэрэ лъэпкъ проектхэр республикэм щыпхыращых. Ащ щыщэу сомэ миллиарди 4,3-р федеральнэ бюджетым къыхагъэкIыгъэ мылъку. Лъэпкъ проектхэмкIэ зэзэгъыныгъэу адашIыгъэр процент 55-рэ, проектхэмкIэ, программэхэмкIэ процент 65-рэ мэхъу.

АР-м и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, лъэпкъ проектхэмкIэ пшъэрылъэу къагъэуцугъэхэр игъом зэригъэцэкIэщтхэм, мэлылъфэгъур имыкIызэ зэзэгъыныгъэхэр зэрадишIыщтхэм республикэм ицыхьэ телъ.

Апэрэ илъэсныкъом инфраструктурэ бюджет чIыфэр къызыфагъэфедэзэ пхыращырэ проектышхохэмкIэ зэзэгъыныгъэхэр адашIынэу рахъухьэ. Ахэр промышленнэ шъолъыр Тэхъутэмыкъое районым щыгъэпсыгъэныр, Мыекъуапэ ипсэолъэшIыпIэ иинженер, исоциальнэ инфраструктурэ, зекIо-рекреационнэ паркэу «Даховская поляна» зыфиIорэм иинфраструктурэ гъэпсыгъэнхэр ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэгъэгум ипащэхэм тхьашъуегъэпсэу ариIуагъ шъолъырхэм IэпыIэгъу къаратынэу унашъо зэраштагъэм, федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэхэр зэрэфашIыгъэхэм афэшI. Шъолъыр, муниципальнэ лъэгапIэхэмкIи ищыкIэгъэ правовой актхэр аштагъэх.

«А унашъохэм амал къытаты экономикэм, социальнэ щыIэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм, псэолъэшIыным алъэныкъокIэ Iофтхьабзэхэр псынкIэу зетхьанхэу», —къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах