14

Бзылъфыгъэхэм къафэгушIуагъ

Майкоп, 6 марта - АиФ-Адыгея.

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ ихэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ зэIукIэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат шъолъырым ис бзылъфыгъэхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъ.

Республикэм пае бзылъфыгъэхэм бэ зэрашIэрэр, анахьэу кIэлэцIыкIухэм япIункIэ ныхэр зэрэзышъхьамысыжьхэрэр республикэм ипащэ ипсалъэ щыхигъэунэфыкIыгъ.

«Ным, кIэлэцIыкIухэм, унагъом IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр къэралыгъо политикэм изы лъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщ. Адыгеим ис унагъо пэпчъ щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу иIэнымкIэ, ныхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Iофэу тшIэрэр нахь дгъэлъэшын фаеу ащ къешIы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэIукIэм къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, бзылъфыгъэхэм социальнэ лъэныкъомкIи, къэралыгъом игъэIорышIэнкIи, предпринимательствэмкIи, общественнэ, творческэ, научнэ щыIэныгъэмкIи, нэмыкI лъэныкъохэмкIи гъэхъэгъэшхохэр ащашIых.

«Медицинэм щылэжьэрэ бзылъфыгъэхэм апэрэ чэзыоу гущыIэ фабэхэр непэ апэзгъохы сшIоигъу. Тиврачхэу, медсестрахэу, медицинэ учреждениехэм ястуденткэхэу коронавирусыр къызэутэлIагъэхэм къадекIокIхэрэм, цIыфхэм ящыIэныгъэ къэзыгъэнэжьхэрэм тхьашъуегъэпсэу ясэIо. Социальнэ лъэныкъом щылэжьэрэ бзылъфыгъэхэми, тиволонтерхэми джащ фэдэу лъэшэу сафэраз», — къыIуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат кIэлэегъаджэу Iоф зышIэрэ бзылъфыгъэхэми гущыIэ фабэхэр апигъохыгъэх. Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ шэпхъакIэхэм зыщатехьэгъэ лъэхъаным кIэлэегъаджэхэм Iофэу ашIэрэм хэхъуагъэми, яIоф хэшIыкIышхорэ гуетыныгъэрэ зэрэфыряIэм къыхэкIэу еджэным зэпыугъо фэхъугъэп.

«Урысыем и Президентэу Владимир Путиным зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, бзылъфыгъэхэм непэ пшъэрылъышхохэм язэшIохын яIахьышIу хашIыхьэ, сабыибэ зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным, ныбжьыкIэхэм япIун япхыгъэ проектхэм ягъэцэкIэн чанэу хэлажьэх. ШъуиIофшIэн хъупхъэу лъыжъугъэкIотэнэу, Владимир Путиным къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн чанэу шъукъыхэлэжьэнэу тышъущэгугъы. Iофэу шъушIэрэм АдыгеимкIэ мэхьанэшхо иI. Республикэм ис бзылъфыгъэхэм амалэу яIэхэм зыкъызэIуягъэхыгъэным тапэкIи тишъыпкъэу тыдэлэжьэщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэм икIэух республикэм ихэхъоныгъэ яIахьышхо зэрэхашIыхьэрэм фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ джыри зэ бзылъфыгъэхэм тхьашъуегъэпсэу къариIуагъ, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу, насып яIэнэу къафэлъэIуагъ.

ЗэIукIэ ужым республикэм искусствэмкIэ иартистхэмрэ итворческэ коллективхэмрэ къагъэхьазырыгъэ мэфэкI концертыр къатыгъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых