Примерное время чтения: 2 минуты
33

ЦIыфхэм япсауныгъэ гъэпытэгъэным пай

Селоу Вольнэмрэ псэупIэу Майскэмрэ врач амбулаториитIу ащашIыгъэх. Республикэм и ЛIышъхьэ псэуалъэ пэпчъ щыIагъ, псэолъэшIыныр зэрэкIорэм нэIуасэ зыфишIыгъ. Зы къат хъурэ унэхэм ящыкIагъэр зэкIэ ахэт: регистрациер зыщыкIорэр, мэфэ стационарыр, процедурнэр, зыщяплъыхэрэр ыкIи прививкэхэр зыщашIыхэрэр, врачхэм якабинетхэр, джырэ шапхъэхэм адиштэрэ нэмыкI унэхэр. Джырэ уахътэм диштэрэ медицинэ Iэмэ-псымэхэмкIэ ыкIи мебелымкIэ а амбулаториехэр зэтегъэпсыхьагъэх.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, медицинэм иучреждениехэм цIыфхэм ядиспансеризацие ыкIи поликлиникэм ифэIо-фашIэхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр ащызэшIуахыщтых. Ащ нэмыкIэу нахь зыщыкIэхэрэ врачхэми цIыфхэр рагъэблэгъэнхэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэшIуахыщтых. Вольнэмрэ Майскэмрэ ямызакъоу ахэм къапэблэгъэ цIыф псэупIэхэми адэсхэм учреждениякIэхэм яфэIо-фашIэхэр афагъэцэкIэщтых.

Къуаджэхэм ащыпсэурэ цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъоу аратырэр нахь дэгъоу зэхэщэгъэным тегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыгъэуцугъэх ыкIи «Псауныгъэм имэшIокукIэ» заджэхэрэр зэхащэнэу ариIуагъ. Ащ тетэу ашIымэ, нахьыбэу цIыфхэр къоджэ диспансеризацием къыхиубытэщтых ыкIи врачхэр упчIэжьэгъу ашIынхэм иамал яIэщт. Республикэм и ЛIышъхьэ гущыIэгъу зафэхъум селоу Вольнэм дэсхэр а IофыгъомкIэ къелъэIугъэх.

КъумпIыл Мурат джащ фэдэу къыхигъэщыгъ псауныгъэм икъэухъумэнкIэ поликлиникэхэм яIоф зэрэзэхэщагъэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ инхэр шъолъырхэм апашъхьэ къызэрэщигъэуцухэрэр. Лъэпкъ проектымрэ къэралыгъо программэхэмрэ яамалхэр зэкIэ ащкIэ гъэфедэгъэнхэ фае. Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ псэуалъэхэр щашIых ыкIи щагъэцэкIэжьых, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

ГущыIэм пае, фельдшер-мамыку IэзэпIитIу Кощхьэблэ районым щашIынэу щыт. Районым ипащэу Хьамырзэ Заур къызэриIуагъэмкIэ, къутырхэу Игнатьевскэмрэ Красный Фарсрэ ахэр къадэтэджэщтых. Мы илъэсым псэупIэу Дружбэм джыри зы амбулаторие къыщызэIуахыщт. Ащ IэпыIэгъу псынкIэр цIыфхэм аритын ылъэкIыщт, кIэлэцIыкIухэм ыкIи зыныбжь икъугъэхэм медикэ-санитарнэ IэпыIэгъу аригъэгъотыщт, мэфэ стационарми Iоф ышIэщт, джащ фэдэу планэу зэхагъэуцуагъэм тетэу цIыфхэм япсауныгъэ изытет ауплъэкIузэ ашIыщт.

«Урысые Федерацием и Президент цIыфхэм медицинэ фэIо-фашIэхэр дэгъоу ыкIи игъом афызэшIохыгъэнхэмкIэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэхэр гъэцэкIагъэ хъунхэм пае зэшIотхын фэе Iофыгъо инхэр щыIэх. ТапэкIи ахэр гъэцэкIагъэ хъунхэм тынаIэ тедгъэтыщт. Сымэджэщхэм, амбулаториехэм, фельдшер-мамыку IэзапIэхэм амалэу щарагъэгъотыхэрэм сымаджэхэм нахь тэрэзэу ыкIи нахь псынкIэу яIэзэгъэнхэмкIэ яшIогъэшхо къэкIощт. Ау ежь медицинэ IофышIэхэми бэ ялъытыгъэр. Ахэм сымаджэхэм икъоу анаIэ атырагъэтын, афэгумэкIынхэ, ялъэIухэр зэхашIыкIын фае. А пстэури зэхэубытагъэу мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъоу щытых цIыфхэм япсауныгъэ изытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат врач амбулаториехэм яIофышIэхэм гущыIэгъу зафэхъум.

Ащ нэужым АР-м и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, кадрэ ныбжьыкIэхэр къуаджэхэм нахьыбэу къящэлIэгъэнхэм епхыгъэ пшъэрылъым къыделъытэ программэу «Земский доктор» зыфиIорэр къызфэгъэфедэгъэныр ыкIи унагъо, сабый зиIэ IофышIэ ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэм тегъэпсыхьэгъэ нэмыкI проектхэр зэшIохыгъэнхэр.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах