14

Эпидемием изэрар нахь макIэ шIыгъэным фэшI

Майкоп, 20 мая - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным шъолъырхэм япащэхэм видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэхэсыгъо афызэхищагъ. Ар зыфэгъэхьыгъагъэр тапэкIэ экономикэм ыкIи социальнэ лъэныкъом афэгъэхьыгъэ унашъоу къышIыгъэхэм ягъэцэкIэн ары. Зэхэсыгъом иIофшIэн хэлэжьагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Анахь Iофыгъо шъхьаIэу ащ къыщаIэтыгъэр псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ IофшIакIохэу зэпахырэ коронавирусыр къызэузыгъэ цIыфхэр зыгъэхъужьхэрэм ахъщэ тедзэу къафатIупщыгъэр зэраратырэ шIыкIэр ары.

Владимир Путиным къыIуагъ медицинэм иIофышIэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм фэшI системэ зыхэлъ Iофыгъохэр зэрэрагъэкIокIыгъэхэр. Правительствэм, ащ хэхьэрэ министерствэхэм ыкIи УФ-м ишъолъырхэм ахъщэ тедзэр зэратыгъэ шIыкIэм гъунэ лъафыжьынэу ащ афигъэпытагъ.

«КъыкIэсэгъэтхъы, ахъщэр зыдакIорэр, зэратырэр ыкIи зыкIыратырэр гъэнэфагъэу, шъэф хэмылъэу щытын фае. А Iофыгъом фэгъэхьыгъэ актхэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэнхэ ыкIи нэфагъэ хэлъэу агурыжъугъэIонхэ фае. Мэхьанэ зиIэр а ахъщэ тедзэр зыIукIэнэу щытхэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр къызэрэтлъыIэсыжьырэр ары, ащ шъунаIэ тешъудзэнэу сыфай», — къыIуагъ Президентым.

Iофыгъо шъхьафэу зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэхэм ащыщ рецепт зыпымылъ уцхэр Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу ащэнхэм ифитыныгъэ гъэпсыгъэныр, ар анахьэу зищыкIагъэхэр нэжъ-Iужъхэу джырэкIэ унэм исынхэ фае хъугъэхэр ары.

Джащ фэдэу упчIэ шъхьаIэу къаIэтыгъэхэм ахагъэхьагъ сабыйхэр зиIэ унагъохэм IэпыIэгъоу аратырэр. А лъэныкъомкIэ агъэцэкIагъэхэм ягугъу къашIыгъ министрэхэу ащ дэлажьэхэрэм.

Президентым зэрищэгъэ зэхэсыгъом ыуж шъолъыр Оперативнэ штабым хэтхэр зэIукIагъэх. Ар зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыкIи Владимир Путиным къышIыгъэ унашъохэм ягъэцэкIэн зэрэкIорэ шIыкIэм ащ щытегущыIагъэх.

Медицинэм иIофышIэхэм атефэрэ ахъщэр игъом ыкIи икъоу зэраратыжьын фаер ЛIышъхьэм къариIуагъ. Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ АР-м иминистрэ къызэриIуагъэмкIэ непэрэ мафэм ехъулIэу медицинэм иIофышIэхэу коронавирусыр къызэузыгъэхэм ягъэхъужьын дэлажьэхэрэм зэкIэми ахъщэ тедзэхэр аратыгъэх.

КъумпIыл Мурат республикэм ит къалэхэм ыкIи районхэм япащэхэм ариIуагъ федеральнэ ыкIи шъолъыр IэпыIэгъоу щыIэхэр цIыфхэм зэралъагъэIэсыжьрэм нахь чанэу лъыплъэнхэу.

«Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къызэрэкIигъэтхъыгъэу непэ тызэрыуцогъэ чIыпIэм фэдэ зыкIи тиуцонэу хъугъэп, ар тикъэралыгъо закъоп, зэрэдунаеу фэгъэхьыгъ. Джащ фэд, цIыфхэм непэ IэпыIэгъоу аратырэм фэдэ зыкIи щыIагъэп. Тэ пшъэрылъэу тиIэр хэгъэгум ипащэ унашъоу къыгъэуцугъэхэр дгъэцэкIэнхэр ары, джащыгъум эпидемием цIыфхэм зэрарэу къафихьыгъэр нахь макIэ тшIын тлъэкIыщт», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах