Примерное время чтения: 3 минуты
36

Газым иIофыгъохэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром Межрегионгаз» зы-фиIорэм игенеральнэ пащэ игуадзэу Юрий Пахомовскэм IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Республикэм тапэкIи газыр къызэрэIэкIэхьащтым епхыгъэ Iофыгъо заулэхэм ахэр атегущыIагъэх.

Ащ дакIоу ЛIышъхьэм нэIуасэ къыфашIыгъ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэмрэ Iахьзэхэлъ обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэмрэ ягенеральнэ директорэу агъэнэфэгъэ ЕкъутэкI Аслъан. Илъэс 20-м ехъурэ а отраслэм ащ Iоф щишIагъ, IэнэтIакIэр ратыфэ нэс Iахьзэхэлъ обществэу «Газпром газораспределение Краснодар» зыфиIорэм игенеральнэ директор игодзэ IэнатIэ ыIыгъыгъ. Джы зыIухьэгъэ IэнатIэр зыгъэцакIэщтыгъэр Игорь Сырчиныр ары. Газпромым иструктуракIэ джы ар фэгъэзагъэ хъугъэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ мы зэIукIэгъум хэлэжьэрэ Игорь Сырчиным республикэм ихэхъоныгъэ иIахьышхо зэрэхишIыхьагъэм пае зэрэфэразэр къыIуагъ, АдыгеимкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектыбэ ащ зэрэщызэшIуихыгъэм пае гущыIэ фабэхэр фиIуагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ IэнэтIакIэм Iухьэгъэ ЕкъутэкI Аслъан гъэхъагъэхэр ышIынхэу фэлъэIуагъ ыкIи гъэстыныпхъэ шхъуантIэр аIэкIэгъэхьэгъэным ылъэныкъокIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэр къыгъэнэфагъэх. Республикэм тапэкIэ хэхъоныгъэу ышIыщтыр, инвестициехэр нахьыбэу къызэрэхэлэжьэщтхэр, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу зэрэхъущтыр лъэныкъуабэхэу зэлъытыгъэхэм зыкIэ ащыщ газыр аIэкIэгъэхьэгъэным ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Александр Павловскэр, АР-м уасэхэмрэ тарифхэмрэ ягъэнэфэнкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Олег Комиссаренкэр хэлажьэхэзэ, республикэм игаз системэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм игъэкIотыгъэу атегущыIагъэх.

«Хэгъэгум и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ къызэрэфтишIыгъэм тетэу социальнэ газификацием ипрограммэ непэ республикэм щыпхырытэщы. Газ сетым ихэхъоныгъэкIэ, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ амалхэу ащ къытыхэрэр нахь игъэкIотыгъэу къызфэгъэфедэгъэнхэ фае. Тэ дэгъоу ыкIи псынкIэу, тIэ зэкIэдзагъэу тызэдэлэжьэн фае. Джыри анахь мэхьанэ зиIэ пшъэрылъхэм непэкIэ ащыщыр 2021 — 2025-рэ илъэсхэмкIэ Адыгеим гъэстыныпхъэ шхъуантIэр IэкIэгъэхьэгъэным ипрограммэ гъэцэкIэгъэныр ары. Газыр аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ джырэкIэ щыIэ станциехэр ыкIи газрыкIуапIэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэ, кIэхэр шIыгъэнхэ фае. ЦIыфхэм нахь цыхьэшIэгъоу ар аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ, джащ фэдэу промышленнэ предприятиякIэхэм ящэлIэгъэнымкIэ амалышIухэр ахэм къатыщтых. Тэхъутэмыкъое районым щагъэпсырэ индустриальнэ шъолъырми ищыкIагъэм фэдизэу газыр IэкIэгъэхьэгъэным иамали ащ къытыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром Межрегионгаз» зыфиIорэм игенеральнэ директор игуадзэу Юрий Пахомовскэм къызэриIуагъэмкIэ, социальнэ газификацием ипрограммэ график гъэнэфагъэм тетэу Адыгеим гъэцэкIагъэ щэхъу. Газ сетьхэм апышIэгъэнхэмкIэ лъэIу тхылъ 7300-рэ фэдиз къатыгъ. Ахэм ащыщэу лъэIу тхылъ 6324-мэ Iоф адашIэ. Унэ 3100-м ехъумэ техникэм ылъэныкъокIэ амал яIэ хъугъэ газыр аIэкIэхьанымкIэ, хэпIэ 2868-мэ ягъунапкъэхэм аращэлIагъ, унэ 1239-рэ ащ пашIагъ.

СтанциякIэхэм язэтегъэпсыхьанкIэ ыкIи яшIынкIэ, газрыкIуапIэхэр ыкIи къэралыгъо программэм диштэу Адыгеим 2021 — 2025-рэ илъэсхэм газыр къызэрэIэкIэхьащтым тегъэпсыхьагъэу программэ гъэнэфагъэхэм къыдалъытэрэ Iофтхьабзэхэм язэшIохынкIэ пIалъэхэр аукъохэрэп.

«Мы программэм пэIухьанэу сомэ миллиарди 3,1-рэ къыхагъэкIыгъ. Республикэм игъоу ылъэгъугъэ Iофтхьабзэхэм адедгъашти IэпыIэгъу тызафэхъум ыуж «Газпромым» иинвестициехэр сомэ миллиарди 5-рэ миллион 474-м нэсэу нахьыбэ тшIыгъэх. Республикэм игаз системэ ихэхъоныгъэкIэ непэ IофшIэнышхо зэшIотхыным тыфэхьазыр», — къыIуагъ Юрий Пахомовскэм.

ЗэдэгущыIэгъум икIэухым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, проектхэу рахъухьагъэхэр гъэцэкIагъэ зыхъухэкIэ, Адыгеим ичIыпIэ зэфэшъхьафхэу анахь псынкIэу хэхъоныгъэ зышIыхэрэм энергиемкIэ яфэныкъоныгъэхэр зэрэщымыIэжьыщтхэм имызакъоу, тапэкIи республикэм хэхъоныгъэ ышIызэ лъыкIотэным иамал иIэ хъущт.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах