Примерное время чтения: 1 минута
20

ГазымкIэ пшъэрылъхэр

КъумпIыл Мурат анаIэ зытыраригъэдзагъэхэм ащыщых УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм къыщигъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр ыкIи гъэстыныпхъэ шхъуантIэр икъоу аIэкIэгъэхьэгъэным ипрограммэ пхырыщыгъэным иIофыгъо.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» ыкIи Iахьзэхэлъ обществэу «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIохэрэм ягенеральнэ пащэу ЕкъутэкI Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, республикэм ипсэупIи 179-мэ яунэ мини 5,4-рэ программэмкIэ графикым мы лъэхъаным хагъэуцуагъ. Ахэм сомэ миллиард 1,5-рэ атефэщт. ЛъэIу тхылъхэр нахьыбэ зэрэхъугъэхэм къыхэкIэу а графикым зэхъокIыныгъэхэр фашIыщтых. Газыр икъоу аIэкIэгъэхьэгъэным епхыгъэ тхылъ 7280-рэ къаIэкIэхьагъ, зэзэгъыныгъэ 5375-рэ адашIыгъ, ахэм ащыщэу унэ мини 3-м ехъумэ мы илъэсым газыр аIэкIагъэхьанэу рахъухьагъ.

ДжырэкIэ псэолъэ 500 фэдизмэ яшIын епхыгъэ IофшIэнхэр макIох, Ростехнадзорым псэолъи 100 фэдизмэ ядокументацие щыкIэтхэжьынхэу щыт. Адрэ псэуалъэхэм япхыгъэ проектхэм ягъэхьазырын макIо. ЕкъутэкI Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, цIыфхэм адыряIэ зэпхыныгъэр нахь тэрэзэу гъэпсыгъэным пае комиссиехэр зэхащэщтых, «организацие-посредниккIэ» заджэхэрэр дагъэзыжьыщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ анаIэ тыраригъэдзагъ программэхэм къыдалъытэрэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ хъунхэм ыкIи хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм яунэхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ящэлIэгъэным иIофыгъо зэшIохыгъэным мэхьанэшхо зэряIэм. ХэушъхьафыкIыгъэу къызыщыуцугъэхэм ащыщых социальнэ организациехэм газыр зэраIэкIагъэхьащтыр, джащ фэдэу УФ-м и Президент и Джэпсалъэ къыщигъэнэфэгъэ пшъэрылъхэу икъоу газыр аIэкIэгъэхьэгъэным епхыгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэр.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах