Примерное время чтения: 2 минуты
32

Гъогум ишIын аухыгъ

Майкоп, 14 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим ия 100-рэ илъэс зыщыхагъэунэфыкIырэм ехъулIэу Мыекъуапэ къэзыухьэрэ автомобиль гъогум ия 3-рэ Iахь игъэпсын аухыгъ.

Гъогум икъызэIухын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу Федеральнэ гъогу агентствэм ипащэу Роман Новиковыр зыхэлэжьагъэр я Х-рэ Дунэе къэгъэлъэгъонэу «Гъогу 2022-рэ» зыфиIорэм диштэу тыгъуасэ зэхащагъ. Телелъэмыдж шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм шъолъырым щыпсэухэрэм ар къащыфэгушIуагъ гъогум ишIын зэраухыгъэмкIэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ гупчэм зэрэфэразэр риIуагъ проектым игъэцэкIэнкIэ IэпыIэгъу къызэрэтфэхъугъэм фэшI. Лентэ плъыжьыр зызэпаупкI нэуж зэхэкIыпIищ зиIэ, километри 7,5-рэ хъурэ гъогукIэр къызэIуахыгъ.

Ащ тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат АР-мкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, автомобиль гъогухэмкIэ ГъэIорышIапIэу «Адыгеяавтодорым», АР-м и МВД и ГБДД япащэхэр, Iахьзэхэлъ обществэу «ДСУ-3-м» иподрядчик.

Республикэм и ЛIышъхьэ къэзэрэугъоигъэхэми, дунэе къэгъэлъэгъонэу «Гъогу 2022-рэ» зыфиIорэм хэлажьэхэрэми шIуфэс къарихыгъ. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, зэрэрахъухьэщтыгъэу, Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогум игъэпсын агъэнэфэгъэгъэ пIалъэм къыпэкIэ, Адыгеим ия 100-рэ илъэс ехъулIэу аухыгъ.

«Мы гъогум тэркIэ мэхьанэшхо иI. Ащ зы шъолъыр автомобиль гъогурэ федеральнэ гъогуитIурэ зэрепхых. Ау анахь шъхьаIэр Мыекъуапэ транзит автомобильхэмрэ хьылъэзещэхэмрэ къызэрэдэмыхьащтхэр ары. ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэкIи, Мыекъуапэ къэзыуцухьэрэ дунаимкIи ащ ишIуагъэ къэкIощт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъогум ишIынкIэ Iофышхо зэрэзэшIуахыгъэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Шъугу къэтэгъэкIыжьы Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогум километрэ 28-рэ фэдиз зэрикIыхьагъэр. 2009-рэ илъэсым ащ иапэрэ Iахьэу километри 9 фэдиз хъурэр агъэпсыгъагъ. Мыгъэ проектым ия 2-рэ Iахь — лъэмыджищ зыхэт гъогоу километри 10,4-рэ зикIыхьагъэр ашIыгъ. Непэ километри 7,5-рэ хъурэ я 3-рэ Iахьыр атыгъ.

Я 3-рэ Iахьым ишIын гъэрекIо рагъэжьэгъагъ. Сомэ миллиарди 3,6-рэ зыпэIуагъэхьэгъэ гъогур я 2-рэ техническэ категорие зиIэхэм ахэхьэ.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, мы охътэ благъэм Iоф зыдашIэщтыр Хьахъуратэм ыцIэкIэ щыт урамым игъэцэкIэжьын ары. Ащ игъэцэкIэжьын тегъэпсыхьэгъэ проектыр агъэхьазырыгъах. Урамыр икIэрыкIэу зэрэзэтырагъэпсыхьажьыщтым нэмыкIэу, гъогу напцэхэм ощхыпсыр зэрылъэдэщт псэуалъэхэр ащагъэпсыщтых.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Iофы-шхо республикэм щызэшIуахы. АгъэцэкIэжьырэ гъогухэм япчъагъэ ренэу хэхъо. Республикэм игъогухэм язытет нахьышIу шIыгъэн зыкIыфаер зекIохэу республикэм къакIохэрэм зэрахахъорэр, экономикэм зыкъызэриIэтырэр, инвестиционнэ проектышхохэр зэрэпхыращыхэрэр, зыгъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэр» зэрагъэпсырэр ары.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах