20

Гухэлъыр агъэцэкIэнэу рагъэжьагъ

Экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIыным фэгъэзэгъэ Комиссием изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Экономикэм ыкIи социальнэ лъэныкъом IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ федеральнэ ыкIи шъолъыр унашъоу ашIыгъэхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэр ары зытегущыIагъэхэр.

Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэу, экономикэр игъорыгъоу егъэжьэжьыгъэныр Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэуцугъэхэм ащыщ. А IофшIэныр Адыгеим щырагъэжьагъ. 2020-рэ илъэсым экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ кризисым пэшIуекIорэ планэу аштагъэр шIуагъэ къытэу гъэцэкIэгъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат хигъэунэфыкIыгъ. Ащ лъэныкъуи 4 шъхьаIэхэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьэбзэ 45-рэ хэхьагъэх: цIыфхэм IофшIапIэхэр ягъэгъотыгъэнхэр, экономикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ предприятиехэм (чIыпIэ къин итхэм), предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым, псэолъэшIыным, цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр.

«ТкIуачIэ ехьылIагъэу, шIуагъэ къытэу федеральнэ IэпыIэгъур зэрэдгъэфедэрэм, экономикэр игъорыгъоу едгъэжьэжьынымкIэ екIолIакIэу къыфэдгъотырэм бэкIэ елъытыгъэщт республикэм тапэкIэ хэхъоныгъэу ышIыщтхэр», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Геннадий Митрофановым къызэриIуагъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 28-м ехъулIэу банкхэм предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым исубъекти 188-мэ сомэ миллиардрэ миллион 24-рэ зытефэгъэ финанс IэпыIэгъу аIэкIагъэхьагъ. IэпыIэгъу шъхьаIэр — тынхэм пIалъэу апылъыр афызэкIэхьэгъэныр ары. ЛэжьапкIэм итын сомэ миллион 72-рэ пэIуагъэхьагъ, ащ ишIуагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIэ мини 3 фэдиз къызэтырагъэнагъ. IэпыIэгъур анахьэу зыгъэфедагъэхэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ, Мыекъопэ ыкIи Кощхьэблэ районхэм ялIыкIохэр арых.

Ащ дакIоу Программэу 8,5-м къыдыхэлъытагъэу фэгъэкIотэныгъэ зиIэ чIыфэхэр предпринимательхэм аратых. ЯIофшIэн рагъэжьэжьынымкIэ кредитэу аштэрэм проценти 2 (илъэсымкIэ) пылъыр. IофшIапIэм Iутхэм япчъагъэ къызэтезыгъанэхэрэм мы чIыфэр зэрэпсаоу е ащ изы Iахь (процент 80) афапщыныжьыщт. Джащ фэдэу АР-м предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ и Фонд фэгъэкIотэныгъэ зиIэ займ мыинхэр (зы процент пылъэу сомэ миллионым нэс) аретых, аштэгъахэхэмкIэ атын фаехэр мэзи 6-кIэ афызэкIехьэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу сомэ миллиони 4,5-рэ зытефэрэ займи 5 аритыгъ, 6 агъэхьазыры, 19-мэ чIыфэр зыщатыжьыщт пIалъэр афызэкIахьагъ.

Мы лъэныкъомкIэ IофшIэнышхо егъэцакIэ КIыкI Артур зипэщэ гупчэу «Сибизнес» зыфиIорэм.

«Гупчэм шIуагъэ къытэу Iоф зэришIэрэр, фэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу зэригъэцакIэхэрэр тэлъэгъу. Арышъ мыщ фэдэ амалхэр муниципалитетхэм зэкIэми яIэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Общественнэ амалхэр гъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо иIэу республикэм ипащэ елъытэ. АщкIэ зишIогъэшхо къэкIощтэу ылъытэрэр Урысыем ипромышленникхэм ыкIи ипредпринимательхэм я Союз ишъолъыр къутамэ иIофшIэн зэрэзэхищэрэр ары. Ащ ипащэу Сергей Погодиным пшъэрылъ фишIыгъ IэпыIэгъум епхыгъэ шIыкIакIэхэм ягупшысэнхэу ыкIи бизнес-зэдэгущыIэгъумкIэ шIуагъэ къэзытыщт площадкэ агъэпсынэу. Мыщ имызакъоу псэолъэшIыным ылъэныкъокIи IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэн фаеу ащ фэгъэзагъэхэм къафигъэпытагъ.

Экономикэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ мэкъумэщ хъызмэтым мэхьанэшхо зэриIэр республикэм ипащэ къыIуагъ. Министрэу Къуанэ Анзаур къэзэрэугъоигъэхэр зэрэщигъэгъозагъэхэмкIэ, мы мэзиплIым продукцием икъыдэгъэкIынкIэ гъэхъэгъэшIухэр щыIэх, джащ фэдэу лэжьыгъэм ипхъын аухыгъ. 2020-рэ илъэсым хъызмэтым хэщагъэхэм сомэ миллион 553,3-рэ зытефэрэ къэралыгъо IэпыIэгъу арагъэгъотынэу агъэнафэ. Непэрэ мафэм ахэм ащыщэу 207-мэ сомэ миллиони 110-рэ аIукIагъ.

ХэбзэIахь фэгъэкIотэныгъэхэм ыкIи непэ щыIэ IэпыIэгъум афэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ федеральнэ хьакъулахь къулыкъум АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу ДышъэкI Адам.

УФ-м и Президент къызэригъэнэфагъэу, эпидемием ыуж экономикэр зэтезгъэуцожьыщт лъэпкъ планыр правительствэм шъолъырхэр ыкIи бизнесыр игъусэхэу зэхагъэуцон фае. Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ федеральнэ мэхьанэ иIэу бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсыхьэгъэ шъолъыр предложениехэр агъэхьазырыгъэх. Ахэр къизыIотыкIыхэрэ тхыгъэхэр УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиным ыцIэкIэ агъэхьыгъэх.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах