Примерное время чтения: 2 минуты
40

Гъунапкъэхэм зарагъэушъомбгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Кощхьэблэ районымкIэ къуаджэу Еджэркъуае дэт заводэу «Мамырыкъом» щыIагъ. Ащ ипащэу Мамырыкъо Руслъан IофшIэныр зэрэзэхэщагъэм, экономикэмкIэ лъэхъаным къыгъэуцурэ Iофыгъохэм япхыгъэу тапэкIэ зэшIуахынэу щытхэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыдагъэкIырэр зыфэдизым, продукцие хьазырыр зыдащэрэ чIыпIэхэм, къэралыгъо IэпыIэгъум иамалхэр къызэрэзыфагъэфедэхэрэм акIэупчIагъ.

1992-рэ илъэсым къыщыублагъэу предприятием тыгъэгъазэм хашIыкIырэ дагъэр къешIы, сатыушIынымкIэ маркэу «Мамырыкъор» ащ иI. Джырэ лъэхъаныр гумэкIыгъоу, къэралыгъуабэмэ акIыб къытфагъэзагъэу щыт нахь мышIэми, заводым къыдигъэкIырэм ыкIи IэкIыб къэралхэм аIэкIигъахьэрэм хегъахъо. 2022-рэ илъэсым дэгъэ тонн мин 30,45-рэ фэдиз фирмэм къыдигъэкIыгъ. Производствэм къарыоу иIэм амал къеты мазэ къэс тыгъэгъэзэ чылэпхъэ тонн мин 15 фэдиз ыгъэфедэнэу ышIынэу.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, санкциехэр зыщыщыIэхэ лъэхъаным амалхэр къэгъотыгъэнхэм, сатыушIыпIакIэхэр нахь чанэу къызфэгъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо яI.

Мамырыкъо Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэхъаным компанием къыдигъэкIырэр чIыпIабэмэ аIэкIэхьэ: Къыблэ федеральнэ шъолъырым, Урысыем игурыт шъолъыр, Сыбыр ыкIи нэмыкI чIыпIэхэм. Илъэсэу икIыгъэм елъытыгъэмэ, тонни 100 фэдизкIэ нэмыкI чIыпIэхэм аIэкIигъахьэрэр нахьыбэ хъугъэ. АщкIэ зишIуагъэ къэкIуагъэхэр къэралыгъо IэпыIэгъур, IэкIыб къэралхэм адыряIэ зэпхыныгъэхэр, продукцием изытет зыфэдэр ары. Адыгеим ращырэ дагъэр Араб Эмиратхэм, Ливан, Азербайджан, Грузием, Белоруссием, Армением, Вьетнам, Абхъазым ясатыушIыпIэхэм аIэкIагъахьэ. Анахь гъэхъэгъэшхоу заводым ышIыгъэхэм ащыщ идагъэ Китаим IэкIахьэ зэрэхъугъэр. Iо хэлъэп, заводэу «Мамырыкъом» къыдигъэкIырэр Адыгеим ибэдзэрхэми, итучанхэми дэгъоу ащыIокIы. Ежь къыдэзыгъэкIхэрэм уасэу фашIыгъэм шIомыкIэу, ермэлыкъхэм предприятиер захэлажьэкIэ, ипродукцие псынкIэу зэбгырэкIы.

Мамырыкъо Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, фирмэр технологическэ амалхэу иIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэм ренэу дэлажьэ. БэмышIэу дагъэр переработкэ шIыгъэнымкIэ цехым изэтегъэпсыхьан аухыгъ. Зэпыу имыIэу технологием ылъэныкъокIэ ящыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэр зэрагъэкIэжьхэрэм ишIуагъэкIэ заводым къыдигъэкIырэ дагъэр дунэе шапхъэхэм адештэ. Ар къаушыхьаты тынхэу ыкIи дипломхэу къэгъэлъэгъопIэ ыкIи ермэлыкъ зэфэшъхьафхэм къащыфагъэшъуашэхэрэм япчъагъэ.

«ТапэкIи заводэу «Мамырыкъом» IэпыIэгъу тыфэхъущт. Инвестициехэр зыгъэфедэхэрэм, къэралыгъо IэпыIэгъум иамалхэр нахь шIогъэ ин хэлъэу гъэфедэгъэнхэм зынаIэ тезыгъэтыхэрэм, IофшIэпIэ чIыпIэхэр зымыгъэкIодыхэрэм, социальнэ пшъэдэкIыжь ин зэрахьырэр зэхэзышIыкIырэ предприятиехэм тишIуагъэ ядгъэкIыщт. Ахэр ары республикэмкIэ а отраслэхэр ыпэкIэ лъызыгъэкIуатэхэрэр», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах