23

Hахь чанэу хэлэжьэнхэм фэшI

Майкоп, 17 июня - АиФ-Адыгея.

Вакцинацием нахь кIэгъэгушIугъэнхэм пае мэкъуогъум и 15-м къыщегъэжьагъэу Iоф­тхьа­бзэхэр Адыгеим щызэрахьэх.

Iоныгъом и 1-м нэс коронавирусым пэшIуекIорэ прививкэр язгъэшIыхэрэмкIэ кIэгъэгушIун заулэ ахэм къыдалъытэ. Илъэсым ыкIэм нэс а Iофтхьабзэхэм янахьыбэм кIуачIэ яIэ хъущт.

Республикэм иоперативнэ штаб изэхэсыгъоу тыгъуасэ щы­Iагъэм ащ фэгъэхьыгъэу къыщиIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыкIи АР-м иминистрэхэм я Кабинет пшъэ­рылъ фишIыгъ нахь чанэу вакцинацием хигъэлэжьэнхэу ыкIи эпидемием пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр зэрэкIохэрэм анаIэ зэратырагъэтырэр агъэлъэшынэу.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, вакцинациер ары анахь амал тэрэзэу щыIэр вирусым пэуцужьыгъэнымкIэ. «Лабораторнэ ыкIи клиниче-
скэ ушэтынхэм къагъэшъыпкъэ­жьыгъ хэгъэгум къыщыдагъэ­кIырэ вакцинэр щынэгъончъэу ыкIи шIуагъэ къытэу зэрэщытыр. Сымаджэхэм япчъагъэ нахьыбэ мыхъуным пае чанэу зэкIэхэми а лъэныкъомкIэ афэлъэкIыщтыр ашIэн фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Минис­терствэрэ Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэрэ Адыгэ Рес­публикэмкIэ къызэратыгъэмкIэ, коронавирусымкIэ республикэм иIофхэм язытет зыпкъитыныгъэ нэшанэ иIэу щытэп, муниципальнэ образование пстэуми мэ­къу­огъум къыщегъэжьагъэу сы­ма­джэхэм япчъагъэ нахьыбэ зэ­рэ­хъурэр ащагъэунэфыгъ. Коронавирусым иштамм зэфэшъхьаф­хэри къыхагъэщыгъэх. Мы лъэ­хъаным нэбгырэ 288-мэ яIазэх, ахэм ащыщэу нэбгырэ 79-р сымэджэщхэм ачIэлъых, нэбгыри 7-мэ реанимацием иотделение щяIазэх. Пандемиер къызежьагъэм щыублагъэу нэбгырэ 222-рэ дунаим ехыжьыгъ, на­хьыжъхэм узыр хьылъэу зэрапэкIэкIыгъэр хагъэунэфыкIы, къытыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу. 

«Экспертхэм къызэраIорэмкIэ, Iофхэм язытет нахь дэй хъун ылъэкIыщт. ХэгъэгумкIэ сыма­джэхэм япчъагъэ хэхъо. Ау на­хьышIум ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зэхъокIын ылъэкIыщт прививкэ языгъэшIыхэрэм япчъа­гъэ нахьыбэ хъумэ. Республикэм щыпсэухэрэм ар къагурыIоным ыкIи прививкэ зарагъэшIыным мэхьанэшхо иI. Нэбгырэ пэпчъ ежь ышъхьэкIэ зэрэзыфэгумэкIыжьырэм дакIоу игупсэхэми къыпэблагъэхэми япсауныгъэ изытет фэгумэкIын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ агу къы­гъэкIыжьыгъ инфекцием зы­зэриушъомбгъурэм къыхэкIэу Iоф­тхьабзэхэу зэрахьанхэу агъэ­нэфэгъагъэхэм республикэм джыри кIуачIэ зэращыряIэр. ТхьамыкIэгъо чIыпIэм тимыуцоным фэшI псынкIэу Iофтхьа­бзэхэр зэрахьанхэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ. Ащ пае санитарнэ-эпидемиологи­ческэ шапхъэхэр зэрауплъэкIу­хэрэр гъэлъэшыгъэн, джащ фэ­­дэу гурыгъэIон IофшIэным зегъэушъомбгъугъэн, вакцинэр нахь псынкIэу нахьыбэмэ зы­харагъэлъхьан фае. КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, екIолIэкIэ зэфэшъхьафхэр ащкIэ гъэфедэгъэнхэ фае.

ГущыIэм пае, вакцинэм иапэ­рэ Iахь зыхалъхьагъэхэм сер­тификат аратыщт, ащкIэ тучанэу «Титаным» сыд илIэужыгъо къыщащэфыщтми проценти 5 къафыщагъэкIэщт. Джащ фэдэу республикэм Iоф щызышIэрэ сатыушIыпIэ инхэм ялIы­­кIо­хэми а IофымкIэ зэдэгущыIэ­гъухэр адашIыщтых.

Мэкъуогъум и 15-м къыще­гъэжьагъэу Iоныгъом и 1-м нэс прививкэм иапэрэ Iахь зыхалъхьащтхэм нэбгыри 2-мэ ате­лъытэгъэ сертификат аратыщт, ащкIэ культурэ Iофтхьэбзищэу мы илъэсым республикэм щызэхащэщтхэм ыпкIэ хэмылъэу яплъынхэ алъэкIыщт.

Вакцинэм иIахьитIу зыхалъхьагъэхэм спортивнэ псэуалъэ­­хэр къызфагъэфедэнхэмкIэ ахъ-­­щэу атырэм къафыщагъэкIэщт, илъэс 60-м шIокIыгъэхэм ыпкIэ хэмылъэу «Ошъутенэм» ибассейнэ хэхьанхэ алъэкIыщт.

Iоныгъом и 1-м нэс вакцинэ зыхалъхьагъэхэм мыщ фэдэ фэгъэкIотэныгъэхэр яIэщтых:

-Адыгэ республикэ стадионым итеннис ешIапIэхэр къыз­фэзыгъэфедэщтхэм процент 20 къафыщагъэкIэщт;

- ФОК-у «Ошъутенэм» итренажернэ зал ыкIи имылылъэ унэ къызфэзыгъэфедэнэу фаехэм проценти 10 къафыщагъэкIэщт;

- кушъхьэфачъэхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэфедэщтхэм ыкIи футбол ешIапIэхэм къащызычъыхьэ зышIоигъохэм процент 50-кIэ нахь макIэу аIа­хыщт (корпоративнэ командэхэм ащ фэдэу къафыщагъэкIэщт командэм хэт пстэуми вакцинациер апэкIэкIыгъэ зыхъукIэ);

- илъэс 60-м шъхьадэкIы­гъэхэм «Ошъутенэм» ыпкIэ хэ­мылъэу ибассейнэ зыщагъэ­пс­кIын алъэкIыщт, джащ фэдэу унэгъо абонемент зиIэхэми (илъэс 18 зыныбжьхэм ыкIи ащ шIокIыгъэхэу унагъом ис пстэуми вакцинэр зыхарагъэлъхьагъэ зыхъукIэ) ахъщэ аIахыщтэп.

Спортивнэ учреждениехэм ащ фэдэ фэгъэкIотэныгъэхэр ащафашIынхэм пае вакцинэр зэ­рахалъхьагъэр къэзыгъэшъып­къэ­жьырэ сертификатымрэ ежь лич­ностыр къэзыушыхьатырэ до­кументымрэ арагъэлъэгъунхэ фае.

Социальнэ ыкIи IофшIэным епхыгъэ зэфыщытыкIэхэм ягъэтэрэзынкIэ лъэныкъуищ комиссием унашъоу ышIыгъэм тетэу вакцинэр зыщахалъхьэгъэ мафэм е ащ къыкIэлъыкIорэ мафэм дагъэсынхэр IофшIэн языты­хэ­рэм игъо афалъэгъугъ. Джащ фэдэу предприятиехэмрэ организациехэмрэ яIофышIэхэу вак­цинэр зыхалъхьагъэхэм нэмыкI фэгъэкIотэныгъэхэу афашIын алъэкIыщтхэм ахэплъэнхэуи игъо афалъэгъугъ. Илъэс 60-м шIо­кIыгъэхэу Iоныгъом и 1-м нэс прививкэ языгъэшIыхэрэм зэтыгъоу сомэ 500 аратыщт.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: непэ­кIэ муниципальнэ образование­хэм вакцинацием епхыгъэ ста­ционар пункт 32-мэ ыкIи мобильнэ пункти 2-мэ Iоф ащашIэ. Джащ фэдэу къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал зыкI къызфагъэфедэзэ вакцинэр зэрахалъхьащтым пае пэшIорыгъэшъэу зарагъэтхын алъэкIыщт. Муниципальнэ образованиехэм вакцинациемкIэ бригадэхэр ащызэхащагъэх. Республикэм пстэумкIи вакцинэ Iахь мин 41,5-м ехъу къыIэкIэхьагъ. Мы охътэ благъэхэм джыри зичэзыу вакцинэ купыр къыIэкIэхьащт.

Муниципальнэ образованиехэм япащэхэм вакцинацием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет фэгъэхьыгъэу къаIотагъ. Анахьэу чанэу а Iофыр зыщызэхэщагъэр Кощхьэблэ районыр ары. Рес­публикэр зэрэпсаоу пштэмэ, нэбгырэ 35751-мэ прививкэм иапэрэ Iахь зыхарагъэлъхьэгъах, икъоу вакцинациер нэбгырэ 27644-мэ апэкIэкIыгъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах