Примерное время чтения: 2 минуты
37

Хьахъуратэм иурам зэтырагъэпсыхьащт

Майкоп, 4 марта - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ иурамэу Хьахъуратэм ыцIэ зыхьырэр зэрэзэтырагъэпсыхьажьыщтым фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъур непэ зэрищагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр проект зэфэшъхьафхэм ахэплъагъэх, гъогур щынэгъончъэным епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет и Тхьаматэу КIэрэщэ Анзаур, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, Мыекъуапэ ипащэу Геннадий Митрофановыр, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу Хъунэго Махьмуд, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэрэ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ и ГИБДД и ГъэIорышIапIэрэ якъутамэхэм япащэхэр.

Проект организациеу пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Гео-Экопроект» зыфиIорэм ипащэу Николай Амирян теплъэу урамым фашIыщтыр зыфэдэщтым щигъэгъозагъэх. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, проектым диштэу урамэу Постовоим къыщежьэу урамэу Восточнэм нэсэу Хьахъуратэм иурам къыхиубытэрэ автомобиль гъогум щыщ километри 6,5-рэ зэтырагъэпсыхьанэу рахъухьэ. Урамыр зэрэщытэу зэфашIыщтэп, метрэ 400 — 600 къызэлъиубытэу ар зэпагъэIыкIызэ ашIыщт.

Урамыми, лъэс гъогухэми ателъ асфальтыр, гъогу тамыгъэхэр зэблахъунхэу рахъухьэ. Коммуникациехэр зэкIэ чIычIэгъым чIалъхьащтых, ощхыпсыр зэрылъэдэжьыщт канализациякIи агъэпсыщт.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэр Хьахъуратэм иурамрэ Юннатовхэм яурамрэ зыщызэуталIэхэрэм дэжь зэрэщызекIощтхэ шIыкIэм тегущыIагъэх. Ахэр проект заулэмэ ахэплъагъэх. Анахь къекIоу алъытагъэр нэфырыгъуазэхэр ащ щыгъэуцугъэнхэр ары. СэмэгумкIэ къагъэзэн зэрэфаер къэзыгъэлъэгъорэ шъолъыр тедзэхэри агъэпсыщтых. ГИБДД-м и ГъэIорышIапIэ илIыкIохэм игъо зэралъэгъугъэм тетэу автомобильхэр жъугъэу зыщызекIохэрэ нэмыкI чIыпIэхэми ащ фэдэ шъолъырхэр ащагъэпсыщтых.

Хэбзэукъоныгъэу водительхэм ашIыхэрэр къыхэгъэщыгъэнхэм пае сурэт ыкIи видео тезыхырэ камерэхэр гъэуцугъэнхэ фаеу алъытагъ. Республикэм и ЛIышъхьи ащ къыдыригъэштагъ, Мыекъуапэ иурамхэр щынэгъончъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ.

КъэуцупIэ дэгъухэр гъэпсыгъэнхэ, чъыгхэр, куандэхэр къэухъумэгъэнхэ, Хьахъуратэм иурам къыпэIулъ лъэс гъогухэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэ зэрэфаери КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

«Хьахъуратэм иурам Мыекъуапэ иурам шъхьаIэхэм зэу ащыщ. Джырэ шапхъэхэм адиштэу, щынэгъончъэу, дахэу ар зэтегъэпсыхьэгъэн фае. Къэралыгъо автоинспекцием шъуригъусэу гъогу инфраструктурэм игъэпсын епхыгъэ Iофыгъохэм шъуишъыпкъэу шъуадэлажь. Гъогум щызекIохэрэмкIи, къэлэдэсхэмкIи ар Iэрыфэгъун, къалэм игупчэ иархитектурэ диштэу щытын фае», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Хьахъуратэм иурам изэтегъэпсыхьан гъогур щынэгъончъэнымкIэ Iофышхоу зэшIуахырэм изы Iахьэу зэрэщытыр шъугу къэтэгъэкIыжьы. Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогур зэрагъэпсыгъэм ишIуагъэкIэ Хьахъуратэм иурам зэтырагъэпсыхьанэу амал щыIэ хъугъэ. Джыдэдэм урамым ипроект документацие Iоф дашIэ, мылъку къэкIуапIэхэм алъэхъух.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах