Примерное время чтения: 1 минута
5

IэнэтIакIэм Iуагъэхьагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и УказкIэ Наталья Агеевар кIэлэцIыкIум ифитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ Адыгэ Республикэм и Уполномоченнэу агъэнэфагъ. Республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм ащ зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ сабыитф зиIэ, тренерэу Iоф зышIэрэ Наталья Агеевам IэнэтIакIэ зэрэIуагъэхьагъэмкIэ фэгушIуагъ. Агеевхэм яунагъо исхэр спорт ориентированием зэрэпылъхэм имызакъоу гъэсэныгъэ тедзэ ягъэгъотыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм и Гупчэ къекIуалIэхэрэри спортым хащэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Наталья Агеевам опытышIу зэриIэм, иIофшIэн хэшIыкI дэгъу зэрэфыриIэм яшIуагъэкIэ кIэлэцIыкIум ифитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ Уполномоченнэ IэнатIэр дэгъоу ыгъэцэкIэн, нэмыкI унагъохэми, кIэлэцIыкIухэми яфедэхэр къыгъэгъунэнхэ ылъэкIыщт.

КъумпIыл Мурат Уполномоченнэм иIофшIэн мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ, кIэлэцыкIухэм яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ якъэухъумэнкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр къыгъэнэфагъэх. Анахьэу ащ къыхиубытэхэрэр гъэсэныгъэ зэригъэгъотынымкIэ, медицинэ фэIо-фашIэхэр къыфагъэцэкIэнхэмкIэ сабыим фитыныгъэу иIэр амыукъоныр, сабый ибэхэмрэ ны-тыхэр зышъхьарымытыжь кIэлэцIыкIухэмрэ яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр ары. КIэлэцIыкIухэм правэм ылъэныкъокIэ шIэныгъэ икъу ягъэгъотыгъэнри мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм зыкIэ ащыщ.

Республикэм ипащэ Наталья Агеевам ынаIэ тырыригъэдзагъ тхьаусыхэ тхылъэу къыIэкIахьэхэрэм икъоу ахэплъэнэу. Уполномоченнэм хэбзэ къулыкъухэм, прокуратурэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэм, общественнэ организациехэм нахь тэрэзэу Iоф адишIэнэу игъо филъэгъугъ.

Сабыим ифитыныгъэхэмкIэ Адыгэ Республикэм и Уполномоченнэ республикэм и ЛIышъхьэ цыхьэ къызэрэфишIыгъэмкIэ зэрэфэразэр, кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ якъэухъумэн кIуачIэу иIэр зэрэрихьылIэщтыр риIуагъ.

Агеева Наталья Александр ыпхъур 1976-рэ илъэсым Мыекъопэ районымкIэ поселкэу Каменномостскэм къыщыхъугъ. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ институтыр къыухыгъ, тренерэу, кIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ тедзэ ягъэгъотыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм и Гупчэ икIэлэегъаджэу Iоф ышIагъ. Дипломэу «Материнская слава» зыфиIорэр, Адыгэ Республикэм физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет и Щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъэх, сабыитфмэ ян.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах