Примерное время чтения: 2 минуты
42

Илъэсым икIэуххэр

Адыгэ Республикэм и УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэ 2023-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм илъэныкъо шъхьаIэхэм – бюджет къэкIуапIэхэр нахь шIогъэ ин къатэу гъэфедэгъэнхэмкIэ, уплъэкIун Iофтхьабзэхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ, фэIо-фашIэхэм ыкIи нэмыкIхэм япхыгъэ Iофэу агъэцэкIагъэм — къатегущыIагъ Адыгэ Республикэм и УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэ итхьаматэу Павел Стаценкэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зыIокIэм.

Палатэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, чэзыоу икIыгъэм уплъэкIун Iофтхьэбзэ 11 зэхащагъ, ащ щыщэу 5-р Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къызэрафишIыгъэм тетэу, 2-р — АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм, джащ фэдэу УФ-м и Счетнэ палатэ, ФСБ-м Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ, Адыгэ РеспубликэмкIэ МВД-м апкъ къикIыкIэ ауплъэкIугъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Палатэм Iофэу ышIэрэр бюджетым епхыгъэ Iофыгъохэу зэшIуахыхэрэм къакIэкIорэ шIуагъэм джыри нахь зыкъегъэIэтыгъэныр, лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ зэшIохыгъэнхэр ары зыфэкIожьырэр.

«Сэ зэрэслъытэрэмкIэ, Палатэм мэхьэнэ шъхьаIэу иIэр хэукъоныгъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэ закъор арэп, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ, бюджет къэкIуапIэхэр нахь шIогъэ ин хэлъэу гъэфедэгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэу зэшIуахыхэрэми бэ ялъытыгъэр. Ащ хабзэм икъулыкъу пстэуми гъусэныгъэ-зэдэлэжьэныгъэ адыриIэу финанс дисциплинэм игъэпытэн икъоу ынаIэ тыригъэтын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Ащ дакIоу къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм Палатэм эксперт-зэхэфын Iофтхьэбзэ 12 зэшIуихыгъ. Ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ джыри нахь псынкIэу лъыкIотэныр, бюджет къэкIуапIэхэм, къэралыгъо заказхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр икъоу ыкIи игъом зэшIохыгъэнхэр, республикэ къэралыгъо программэхэр зэрэзэхэгъэуцуагъэхэр тэрэзэу уплъэкIугъэнхэр ыкIи нэмыкIхэр ары.

УплъэкIун Iофтхьабзэхэр зыщыкIогъэхэ лъэхъаным агъэунэфыгъэр сомэ миллиарди 4 ыкIи мылъкоу сомэ миллион 424-р зытефагъэр зэрагъэфедагъэхэр ары. УплъэкIунхэм афэхъугъэ кIэуххэмкIэ акт 23-рэ зэхагъэуцуагъ, хэукъоныгъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ тхылъ 15 ауплъэкIугъэ псэуалъэхэм япащэхэм ацIэкIэ агъэхьыгъ.

Урысыем и Минфин зэхищэгъэ рейтингэу «Финанс уплъэкIуныр» зыфиIорэм нафэ къызэришIыгъэмкIэ, бюджет къэкIуапIэхэр шъхьэихыгъэу зэрэзэхэгъэуцуагъэхэм телъытагъэу анахь баллыбэ къызыфалъытэгъэ шъолъыри 10-мэ Адыгэ Республикэр ахэфагъ. Ащ нэмыкIэу Москва дэт къэралыгъо университетэу Ломоносовым ыцIэкIэ щытым уплъэкIунхэу зэхищагъэхэм («Урысые Федерацием 2022-рэ илъэсым иуплъэкIокIо-лъытэкIо къулыкъухэм яIофшIэн нэфагъэу хэлъыр» зыфиIорэр) ателъытагъэу АР-м и Палатэ я 2-рэ чIыпIэр ыубытыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Iофэу ашIагъэм пае Палатэм ипащэхэмрэ иIофышIэхэмрэ зэрафэразэр къыIуагъ. Ащ дакIоу гъэхъагъэу ашIыгъэхэм къащымыуцунхэу, финанс уплъэкIун шъхьафитым исистемэ джыри нахьышIоу зэрэзэхащэщтым дэлэжьэнхэу къариIуагъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах