Примерное время чтения: 2 минуты
9

Инвестиционнэ проектхэм ащагъэгъозагъэх

Майкоп, 5 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тыркуем игенеральнэ консулэу Новороссийскэ щыIэм, Тыркуем и Лъэпкъ ЗэIукIэшхо ыкIи Кавказ предпринимательхэм я Ассоциацие (КАФИАД-м) ялIыкIохэм заIокIэм республикэм иинвестиционнэ проектитIумэ нэIуасэ афишIыгъэх.

2019-рэ илъэсым зэрэрахъухьагъэм тегъэпсыхьагъэу Тыркуем ибизнесменхэр Адыгеим къэкIуагъэх. Адыгеимрэ Тыркуемрэ ясатыу-экономикэ зэдэлэжьэныгъэ илъэныкъо шъхьаIэхэм къатегущыIагъ Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур.

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым иапэрэ кIэлъэныкъо Адыгеимрэ Тыркуемрэ IэкIыб къэрал сатыум епхыгъэ пкъыгъо зэфэшъхьафэу зэIэкIагъэхьагъэр доллар миллиони 5,6-м фэдиз, илъэсэу икIыгъэм елъытыгъэмэ, ар фэдитIукIэ нахьыб. Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу Тыркуем Адыгеим къыIэкIигъахьэрэр процент 14-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Ахэм ахэхьэх фарфорыр, цэфыр, шъхьаныгъупчъэхэм яшIынкIэ агъэфедэхэрэр, хьакъу-шыкъу лъэпкъхэр ыкIи нэмыкIхэр.

Адыгеим 2021-рэ илъэсым къыщыублагъэу 2022-рэ илъэсым нэс Тыркуем IэкIигъэхьагъэхэм ащыщых коцыр, хьэр, пынджыр, картоныр, шIомыкIыр ыкIи нэмыкIхэр. Апэрэ илъэсныкъом икIэуххэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, доллар миллиони 2,5-рэ фэдиз хъугъэ товарэу Тыркуем IэкIигъэхьагъэр.

Тэхъутэмыкъое районым щашIыщт индустриальнэ паркым, джащ фэдэу къушъхьэлъэ гъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэ» щагъэпсыщтым япхыгъэ инвестиционнэ проектхэр шъхьафэу хьакIэхэм арагъэлъэгъугъэх.

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, гектари 194-м ехъу зыубытыщт индустриальнэ паркым логистикэмкIэ, гъомылапхъэхэр, мебелыр, чIыдагъэмрэ газымрэ япхыгъэ оборудованиер, псэолъапхъэхэр ыкIи нэмыкIхэр къыдэзгъэкIыщт предприятиехэр щашIыщтых. 2040-рэ илъэсым нэс проектышхоу агъэцэкIэщтым сомэ миллиард 17 пэIухьанэу ыкIи IофшIэпIэ чIыпIакIэу мини 10 фэдиз иIэнэу ары къызэрэрадзэрэр.

«Тыркуем ипромышленнэ паркхэм тарыгъуазэзэ мы проектыр зэхэдгъэуцуагъ. Нафэ къызэрэтфэхъугъэмкIэ, экономикэмкIэ ахэм шIуагъэ къызэрахьырэр щыIэныгъэм къыщылъэгъуагъ, тэри тицыхьэ телъ ащ фэдэ проектхэм шIогъэшхо къызэрахьыщтым», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Проектэу «Лэгъонакъэ» епхыгъэу къызэраIуагъэмкIэ, компаниеу «Резот Инвестмент» зыфиIорэм ар егъэцакIэ. 2025-рэ илъэсым ехъулIэу проектым иапэрэ чэзыу аухыщт. 2022-рэ илъэсым къыщыублагъэу 2024-рэ илъэсым нэс Урысые Федерацием и Правительствэ иунашъо тетэу федеральнэ бюджетым а гухэлъхэм апэIухьащт сомэ миллиарди 6,2-м нэс къыщыдалъытагъ. ЗэрэрахъухьагъэмкIэ, бюджетым къыхимыубытэрэ инвестициехэр 2030-рэ илъэсым ехъулIэу сомэ миллиард 45-м нэсыщтых. Ахэм амал къатыщт лыжэхэмкIэ къызщакIухьан алъэкIыщт гъогу километрэ 37-рэ ашIынэу, IофшIэпIэ чIыпIэ мини 2 зэхащэнэу, джащ фэдэу хьакIэщ номер мини 2,5-рэ агъэпсынэу.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах